Съдържание

Посетители

В момента има 237  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1106/2021

Изх. №3648(1)/09.11.2021 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 61813.775.240, местност Предела по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА К. Ю.

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №3648/02.11.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната горскостопанска програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомяваме за следното:
Горскостопанската програма за поземлен имот с идентификатор 61813.775.240, местност Предела по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на настоящата горскостопанска програма е поземлен имот с идентификатор 61813.775.240, местност Предела по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (КККР на гр. Разлог) с площ 6500 кв. м (6.500 дка), регистриран с трайно предназначение на територията „Горска“, начин на трайно ползване (НТП) „Друг вид дървопроизводителна гора“.
В горскоадминистративно отношение имотът попадат в обхвата на ТП „Държавно горско стопанство Разлог“, съгласно което в имота попада част от отдел, подотдел 224 „т“.
Съобразно представената информация и документация насаждението в имота е със следните таксационни характеристики: иглолистна култура със състав бял бор 8, бреза 1, бук 1 с издънков произход; възраст – 59 години; пълнота – 0.9; височина – съответно 18, 18, 18 м; диаметър – съответно 14, 18, 18 см; бонитет – съответно 4, 3, 2. Насаждението е с равномерен строеж и добро състояние.
С горскостопанската програма се предвижда за период от 10 години да се изпълнят следните горскостопански мероприятия: отгледна сеч – пробирка с интензивност 20%.
С горскостопанската програма не са заявени предвиждания за възобновителни, противопожарни и ловностопански мероприятия, както и изграждане на извозни пътища.
Горскостопанската програма не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитена зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитените зони BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявени със Заповед № РД-572 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-284/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 44/2021 г.).
С горскостопанската програма не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с горскостопанската програма дейности, както и обстоятелствата, че същата ще се реализира извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявената „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 61813.775.240, местност Предела по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри и предвиждания на гореописаната горскостопанска програма и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ - Благоевград