Съдържание

Посетители

В момента има 217  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1102/2021

Изх. №3165(3)/08.11.2021 г.

Уведомление за „Коригирана горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 04217.906.2, 04217.0.907.1 и 04217.908.2 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Д. К.

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №3165(2)/01.11.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за коригирана горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 04217.906.2, 04217.0.907.1 и 04217.908.2 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомяваме за следното:
Коригираната горскостопанската програма за поземлени имоти с 04217.906.2, 04217.0.907.1 и 04217.908.2 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За първоначално заявената „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 04217.906.2, 04217.0.907.1 и 04217.908.2 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“ е проведено административно производство по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, приключило с писмо с Изх. №3165(1)/06.10.2021 г. на РИОСВ – Благоевград.
Съгласно представената с настоящето уведомление информация, обект на коригираната горскостопанска програма е само насаждението съставляващо частта от отдел, подотдел 50 „п“ с площ 1.8 ха в обхвата на поземлен имот с идентификатор 04217.907.1 в местността Ковачица по КККР на с. Бистрица.
Коригираната горскостопанска програма е съобразена с констатации от извършена теренна проверка за целесъобразността на предвидените мероприятия, при която са установени несъответствия основно по отношение на състава на насаждението. В тази връзка, с коригираната горскостопанска програма са съобразени следните таксационни показатели за насаждението съставляващо частта от отдел, подотдел 50 „п“ с площ 1.8 ха в обхвата на поземлен имот с идентификатор 04217.907.1 в местността Ковачица по КККР на с. Бистрица: състав на насаждението - бял бор 7 с изкуствен произход, воден габър 2 и зимен дъб 1 с издънков произход, и единично участие на зелена дуглазка ела, клен и черен бор; възраст - 50 години; пълнота – 0.9; средна височина – съответно 13, 11, 11 м; среден диаметър – съответно 18, 12, 12 см; бонитет – съответно 4, 5, 5. Наличен е подлес от келяв габър. Дървостоят в границите на имота е със средно санитарно състояние и равномерен строеж. Налични са изсъхнали и паднали бялборови дървета в северната част от имота.
С коригираната горскостопанска програма не е заявено изменение на първоначалните предвиждания за изпълнение на следните горскостопански мероприятия в период от 10 години в поземлен имот с идентификатор 04217.907.1 в местността Ковачица по КККР на с. Бистрица: да бъде изведена отгледна сеч – пробирка с интензивност 20% в частите на отдел, подотдели 50 „п“ и 50 „р“.
С коригираната горскостопанска програма не се променя обхвата, параметрите и предвижданията за останалите обекти на първоначално разгледаната горскостопанска програма.
Обекта на коригираната горскостопанската програма не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Поземлен имот с идентификатор 04217.907.1 в местността Ковачица по КККР на с. Бистрица граничи със защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 г.) и защитена зона BG0000636 „Ниска Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №177/03.04.2019 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 29/2019 г.).
С коригираната горскостопанска програма не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето предвидените с коригираната горскостопанска програма дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявената „Коригирана горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 04217.906.2, 04217.0.907.1 и 04217.908.2 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри и предвиждания на коригираната първоначална горскостопанска програма и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград