Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1100/2021

Изх. №3639(1)/08.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 27293.1.108, местност Делниците по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“

възложител: Р. Ч.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3639/01.11.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 27293.1.108, местност Делниците по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 27293.1.108 в местността Делниците по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Елешница, община Разлог е с площ 1071 кв. м., предназначение на територията „земеделска“ с начин на трайно ползване „ливада“.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в имота да се изгради двуетажна жилищна сграда със застроена площ около 150 кв. м.
До имот с идентификатор 27293.1.108 няма изградени ВиК мрежи (съгласно становище на ВиК).
Възложителят предвижда водоснабдяването да се осъществи от най-близката съществуваща водопроводна мрежа, главен водопроводен клон Ст. ф 219 от напорен водоем – с. Елешница до вътрешната водопроводна мрежа на село Елешница, отстоящ на 1,3 км югоизточно от имота, чрез изграждане на нов водопровод.
Отпадъчните води ще се отвеждат в изгребна яма.
Захранването на сградата с ел. енергия ще става от фотоволтаични панели монтирани в имота. Предвижда се инсталираната мощност на панелите да бъде приблизително 15 kW. Произведената електрическа енергия ще се съхранява в акумулаторни батерии и ще се преобразува чрез инвертор 15 kW – от постоянен в променлив ток.
Имотът е достъпен по селскостопански път.
С Решение №179 по Протокол №6 от проведено заседание на Общински съвет на 30.09.2021 г. е разрешено изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) с отреждане за „Жилищно строителство“ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 27293.1.108, местност Делниците по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград, при спазване на ограничителни линии на застрояване и устройствени показатели за зона „Ок“: Плътност на застрояване – 30%; Кинт -0,9; Нкк-12 м.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо на разстояние 120 м е разположена границата на защитена зона BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-349/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/09.07.2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001021 “Река Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 27293.1.108, местност Делниците по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград