Съдържание

Посетители

В момента има 133  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1091/2021

Изх. №3667(1)/04.11.2021 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Строителство на две автоматични наблюдателни станции (АНС) за борба с пожарите, попадащи в държавни горски територии, с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор BG06RDNP001-8.003 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

възложител: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БЛАГОЕВГРАД

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №3667/03.11.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за изменение на горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Изменението на инвестиционно предложение „Строителство на две автоматични наблюдателни станции (АНС) за борба с пожарите, попадащи в държавни горски територии, с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор BG06RDNP001-8.003 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционното предложение „Строителство на две автоматични наблюдателни станции (АНС) за борба с пожарите, попадащи в държавни горски територии, с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор BG06RDNP001-8.003 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, наричано по-долу за краткост „Първоначално инвестиционно предложение“, е проведено административно производство по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, приключило с писмо с Изх. №3389(1)/04.10.2018 г. на РИОСВ – Благоевград.
Съгласно представената информация изменението на първоначалното инвестиционно предложение се налага поради обстоятелството, че при започването на строително-монтажните работи и подравняването на мястото (площадката) на съоръжението на автоматичната наблюдателна станция 1 (АНС 1) за борба с пожарите в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Симитли“, в поземлен имот с идентификатор 06238.84.142 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Брежани, община Симитли, област Благоевград, номер по предходен план 000142, е открита реперна точка на геодезичната мрежа с неизвестен характер.
Във връзка с констатираното и с цел запазване на откритата реперна точка възложителят е предвидил изменение на работните проекти, същите явяващи се предмет на изменението на първоначалното инвестиционно предложение, а именно:
С изменението е заявено предвиждане само за промяна на разположението на модулите на АНС 1 – мачтата и останалото оборудване в границите на първоначално предвидената площадка, без да се предвижда промяна на местоположението и размера на същата по първоначалното инвестиционно предложение. Всички останали предвиждания на първоначалното инвестиционно предложение също не се променят.
Така заявеното изменение на първоначалното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/2021 г.).
Така заявеното изменение на първоначалното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените дейности, както и както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното „Изменение на инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение „Строителство на две автоматични наблюдателни станции (АНС) за борба с пожарите, попадащи в държавни горски територии, с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор BG06RDNP001-8.003 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното изменение на първоначалното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ - Благоевград