Съдържание

Посетители

В момента има 166  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1088/2021

Изх. №3402(3)/04.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 02693.501.375 (стар номер 383,385, квартал 41, парцел XLVI) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №7 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „КАТЕЛ“ ООД

Във връзка подаденото от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №3401/11.10.2021 г. на РИОСВ – Благоевград, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 02693.501.375 (стар номер 383,385, квартал 41, парцел XLVI) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №7 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация инвестиционното предложение включва предвиждане за изграждане на апартаментен хотел и осигуряване на условия за спорт, отдих, рекреация и профилактика на посетителите на обекта в поземлен имот с идентификатор 02693.501.375 (стар номер 383,385, квартал 41, парцел XLVI) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград (КККР на с. Баня).
Имотът е с площ 1915 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, НТП „За курортен хотел, почивен дом“ въз основа на одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед №РД-15-195/05.04.2021 г. на заместник-кмет по ИПВ на Община Разлог, съобразено и с проведено административно производство по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС за инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен комплекс в урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХХVІІ-385 и ХХІХ-383, кв. 41 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, приключило с издадено писмо с Изх. №804-1/09.03.2012 г. на РИОСВ – Благоевград.
В имота е разположена сграда с идентификатор 02693.501.375.1 по КККР на с. Баня с функционално предназначение „Селскостопанска сграда“, брой етажи 1, застроена площ 82 кв. м.
Реализацията на настоящето инвестиционно предложение включва предвиждане за изпълнение на следните дейности: премахване на съществуващата сграда; изграждане на апаратаментен хотел; изграждане на външен басейн с кубатура 70 кум. м с цел създаване на условия за спорт, отдих, рекреация и профилактика на посетителите на обекта. Същият е предвидено да бъде изграден с филтри за механично и биологично пречистване.
Басейнът е предвидено да бъде захранен с минерална вода от Сондаж №7 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград. Заявените за целта водни количества са със следните експлоатационни параметри:
- Проектен дебит: до 0.06 л/сек. – средногодишен дебит за период от 365 дни годишно;
- Денонощно водно количество до 5.44 куб. м за 365 дни;
- Годишно водно количество до 1987.30 куб. м в категория „Водоползване за профилактика, когато минералните води се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения“;
Захранването на имота с минерална вода е предвидено да се осъществи посредством изграждане на тръбопровод с дължина около 220 м, като трасето на тръбопровода е предвидено да преминава по улица с идентификатор 02693.501.4056 и улица с идентификатор 02693.501.376 по КККР на с. Баня.
Електрозахранавнето на обекта на инвестиционното предложение е предвидено да се осъществи от електроразпределителната мрежа на населеното място. Водоснабдяването с вода за питейни нужди е предвидено да се осигури от водопроводната мрежа на с. Баня, посредством уличен водопровод, преминаващ по прилежащата улица, а отпадъчните води, включително и водите формирани от промивката на филтрите и измиването на басейна, е предивдено да се заустват в канализационната мрежа на населеното място.
Настоящето инвестиционно предложение е ново инвестиционно предложение спрямо предвиждане на възложителя за реализация на инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда в мотоклуб и изграждане на лечебен басейн в УПИ XХІХ-383,385, кв. 41 по плана на с. Баня, община Разлог, и водовземане на минерална вода от находище на минерална вода „Гулийна баня“, „Сондаж № 7“ в с. Баня, община Разлог“, за което е проведено административно производство по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, приключило с издадено писмо с Изх. №777(11)/16.12.2019 г. на РИОСВ – Благоевград, съобразено и със становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БДЗБР) с Изх. №П-01-76(3)/12.12.2019 г. Реализацията на така заявеното инвестиционно предложение не е опточнала.
Така заявено инвестиционното предложение „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 02693.501.375 (стар номер 383,385, квартал 41, парцел XLVI) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №7 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че така заявеното инвестиционно предложение е допустимо с утвърдените План на управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ за басейново управление (ПУРБ на „ЗБР“ за БУ) (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в изразено становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БД ЗБР) с Изх. №П-01-339(1)/27.10.2021 г., постъпило в РИОСВ – Благоевград с Вх. №3402(2)/27.10.2021 г., копие от което прилагаме се съобразяване.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 02693.501.375 (стар номер 383,385, квартал 41, парцел XLVI) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №7 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.
Приложение: 1. Копие на становище с Изх. №П-01-339(1)/27.10.2021 г. на БД ЗБР.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград