Съдържание

Посетители

В момента има 138  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1082/2021

Изх. №3587(1)/03.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20345.36.14 в местността Свети Никола по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“

възложител: И. С.

Във връзка с представеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №3587/26.10.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20345.36.14 в местността Свети Никола по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено да бъде изградена жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20345.36.14 в местността Свети Никола по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград с площ 501 кв. м, трайно предназначение на територията „Земеделска“ с начин на трайно ползване „Нива“.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи от ел.табло, монтирано на имотната граница. За осигуряване на вода за питейно-битови нужди е предвидено изграждане на водопроводно отклонение до водопроводната мрежа на с. Дебрене. Образуваните битови отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани във водоплътна изгребна яма в рамките на имота. Транспортния достъп е предвидено да се осъществява по местен път, граничещ с имота.
Така заявеното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20345.36.14 в местността Свети Никола по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за конкретното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград