Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1011/2021

Изх. №3426(1)/14.10.2021 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2021 – 2022 год. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград” – за отдели, подотдели 291 „и“, 291 „к“, 305 „ф“, 305 „к“, 305 „ц“ и 305 „х“

възложител:ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЛАГОЕВГРАД“

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №3426/13.10.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., последв. изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
План-извлечението по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2020 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград” – за отдели, подотдели 291 „и“, 291 „к“, 305 „ф“, 305 „к“, 305 „ц“ и 305 „х“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на настоящето план-извлечение се явяват горепосочените отдели подотдели находящи се в землището на с. Лешко (291 „и“, 291 „к“) и с. Дебочица (305 „ф“, 305 „к“, 305 „ц“ и 305 „х“), община Благоевград, област Благоевград.
План-извлечението се инициира съобразено с извършена през 2020 г. инвентаризация на горските територии и изработен проект на горскостопански план през 2021 г. в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград“.
Съгласно данните от извършените при инвентаризацията лесовъдско-таксационни проучвания и измервания, отделите, подотделите, предмет на настоящето план-извлечение са със следните основни характеристики:
Отдел, подотдел Площ,
ха Вид гора състав Произход Възраст,
години пълнота
291 „и“ 0.6 2.2 черен бор (чб) 9,
благун (бл) 1 Изкуствен (изк)

Издънков
(изд) 65 0.8
291 „к“ 9.2 2.2 чб 9, бл 1 изк, изд 65 0.8
305 „ф“ 3.7 1.2 бял бор (бб) 8, бук (бк) 2 изк, изд 50 0.9
305 „к“ 7.9 1.2 бб 7, бк 3 изк, изд 60, 100 0.4
305 „ц“ 2.0 1.2 бб 6, бк 4 изк, изд 50 1.0
305 „х“ 3.3 2.2 чб 6, бк 4 изк, изд 50 0.8

Вид гора, съгласно използваната система за класифициране:
1.2 – Култури от бял бор в естествена зона на разпространение;
2.2 – Култури от черен бор в естествена зона на разпространение.
С план-извлечението е заявено предвиждане да бъдат изведени следните видове сечи:
 в отдел, подотдели 291 „и“ и 291 „к“ е заявено предвиждане за извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 15%;
 в отдел, подотдел 305 „ф“ е заявено предвиждане за извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 20%;
 в отдел, подотдели 305 „к“, 305 „ц“ и 305 „х“ е заявено предвиждане във всеки един подотдел да бъде изведена техническа сеч на площ в размер 0.1 ха.
Реализацията на предвидените с план-извлечението дейности не е свързана с необходимост от промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на терените, обект на същото.
План-извлечението не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
План-извлечението попада частично в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно:
Част от отдел, подотдел 243 „г“ с обща площ 4.2 ха и част в размер около 0.087 ха от отдел, подотдел 291 „и“ и отдел, подотдели 305 „ф“, 305 „к“, 305 „ц“ и 305 „х“ попадат в границите на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.). Същите не попадат в обхвата на типове природни местообитания, предмет на опазване в зоната.
С план-извлечението не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че предвидените с план-извлечението горскостопански дейности са допустими с режима на дейностите на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен с горепосочената заповеди за обявяването им.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с план-извлечението горскостопански дейности, както и обстоятелствата, че същите са съобразени с утвърдената от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие“, с осъществяването им не се очаква унищожаване и/или увреждане, трансформация и/или фрагментация на типове природни местообитания и на местообитания на видовете, предмет на опазване в засегнатата защитена зона, тъй като с предвидените дейности се засягат косвено незначителни територии от защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“, не се променя структурата и видовия състав на горските насаждения, респективно на горските местообитания, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в засегнатата зона, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитената зона. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2021 – 2022 год. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград” – за отдели, подотдели 291 „и“, 291 „к“, 305 „ф“, 305 „к“, 305 „ц“ и 305 „х“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася само за заявените предвиждания и обхват на гореупоменатото план-извлечение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на министъра на околната среда и водите