Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1009/2021

Изх. №3384(1)/14.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител:ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3384/08.10.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов“ от о.т.34 към о.т.29 с дължина 76 м и широчина 6 м и ул. „Пирин“ от о.т.29 към о.т.38 с дължина 55 м и широчина 6 м.
Улица „Иван Вазов“ от о.т.34 към о.т.29 е съществуваща с ш. 10 м, без изградени тротоари, бордюри и улично платно. Улица „Пирин“ от о.т.29 към о.т.38 е съществуваща с ш. 10 м, без изградени тротоари, бордюри и улично платно.
Предвидени са следните строително - монтажни работи:
- изграждане на бордюри двустранно;
- оформяне на заустване на страничните улици;
- полагане на трошено - каменна основа и двупластова асфалтобетонна настилка;
- полагане на дъжддоприемна канализация;
- полагане на настилка от уплътнен трошен камък по тротоарите;
- по ул. „Пирин“ е предвидено изграждане на подпорна стена за ограничаване на уличната регулация, и събиране на подпочвените води в участъка в открит бетонов канал.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на Министъра на околната среда и водите