Съдържание

Посетители

В момента има 137  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1007/2021

Изх. №3367(1)/14.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V73, кв. 16 по плана на с. Ръждак (поземлен имот с идентификатор 63542.604.546), община Петрич, област Благоевград“

възложител: В. Т., Ч. Ш.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3367/07.10.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V73, кв. 16 по плана на с. Ръждак (поземлен имот с идентификатор 63542.604.546), община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено в УПИ V73, кв. 16 (поземлен имот с идентификатор 63542.604.546) по плана на с. Ръждак, община Петрич, представляващ урбанизирана територия с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“ и площ 595 м2 да бъде изградена еднофамилна жилищна сграда на два етажа със застроена площ до 200 м2 и гараж. Електроснабдяването е предвидено от мрежа ниско напрежение на с. Ръждак. Водоснабдяването на сградата е предвидено да се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на селото. Отпадъчните води се предвижда да се отвеждат във водоплътна изгребна яма в рамките на имота. Транспортният достъп се осъществява от уличната мрежа на населеното място.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-349/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/09.07.2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с инвестиционното предложение, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V73, кв. 16 по плана на с. Ръждак (поземлен имот с идентификатор 63542.604.546), община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на Министъра на околната среда и водите