Съдържание

Посетители

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1005/2021

Изх. №3123(3)/14.10.2021 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2021 г. в гори, собственост на Община Симитли – за отдели, подотдели 359 „а1“, 370 „с“, 507 „г“, 507 „е“ и 508 „г“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Във връзка с представени от Вас уведомления с №3123/17.09.2021 г. и Вх. №3190/06.10.2021 г. и допълнителна документация с Вх. №3123(2)/11.01.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., последв. изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
План-извлечението по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2021 г. в гори, собственост на Община Симитли – за отдели, подотдели 359 „а1“, 370 „с“, 507 „г“, 507 „е“ и 508 „г“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на настоящето план-извлечение се явяват горепосочените отдели подотдели находящи се в землището на с. Градево (359 „а1“ и 370 „с“) и с. Сенокос (507 „г“, 507 „е“ и 508 „г“), община Симитли, област Благоевград, представляващи гори върху земеделски територии, собственост на Община Симитли. Обхвата им е определен с утвърдена инвентаризация на горските територии в обхвата на ТП „Държавно горско стопанство Симитли“ от 2019 г.
Съобразно представената информация и документация насажденията, обект на настоящето план-извлечение са със следните таксационни характеристики:
 за отдел, подотдел 359 „а1“ с площ 2.1 ха: състав – черен бор 10 със семенен произход; възраст – 40 години; пълнота – 1.0; средна височина – 15 м; среден диаметър – 16 см. Дървостоят е с неравномерен строеж и в добро санитарно състояние. В част от насаждението има единични дървета от зимен дъб и цер със семенен произход, на възраст 150 години;
 за отдел, подотдел 370 „с“ с площ 7.9 ха: състав – черен бор 10 със семенен произход; възраст – 50 години; пълнота – 0.9; средна височина – 16 м; среден диаметър – 18 см. Дървостоят е с неравномерен строеж. В част от насаждението е преминал низов пожар без щети по дървостоя. Има единични черборови дървета на възраст над 120 години с неправилна структура, както и единичо дървета от бял бор, зимен дъб и благун;
 за отдел, подотдел 507 „г“ с площ 6.2 ха и 507 „е“ с площ 2.7 ха: състав – бял бор 10 със семенен произход; възраст – 60 години; пълнота – 0.9; средна височина – 17 м; среден диаметър – 24 см. Дървостоят е с неравномерен строеж. В различни части на насажденията има единично пострадали дървета от абиотичен фактор - снеговал;
 за отдел, подотдел 508 „г“ с площ 15.1 ха: върху 40% от площта в предходни години е извеждана сеч, като пълнотата е сведена до 0.6. В останалата част от подотдела под горски автомобилен път, таксационните е дендробиоментрични данни на насаждението са: състав – бял бор 10 със семенен произход; възраст – 50 години; пълнота – 0.8; средна височина – 12 м; среден диаметър – 18 см. Дървостоят е с неравномерен строеж. Иима единично пострадали дървета от абиотичен фактор – снеговал.
С план-извлечението е заявено предвиждане да бъдат изведени следните видове сечи съобразено със структурата на насажденията:
▪ в отдел, подотдел 359 „а1“ – отгледна сеч – прореждане с интензивност на сечта до 25%;
▪ в отдели, подотдели 370 „с“, 507 „г“ и 507 „е“ – отгледна сеч – пробирка с интензивност на сечта до 20%;
▪ в отдел, подотдел 508 „г“ – отгледна сеч – пробирка с интензивност на сечта до 10%.
Реализацията на предвидената с план-извлечението дейност не е свързана с необходимост от промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на терените, обект на същото.
План-извлечението не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
План-извлечението попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), в случая:
 частично (отдели, подотдели 507 „г“, 507 „е“ и 50в „г“) в границите на защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-352/11.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 48/2013 г.);
 изцяло в границите на защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/2021 г.).
Отдел, подотдел 370 „с“ попада в обхвата на приоритетно за опазване в защитената зона природно местообитание 9530 Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор, предмет на опазване в зоната. Останалите отдели, подотдели не попадат в обхвата на типове природни местообитания, предмет на опазване в зоната.
С план-извлечението не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че предвидените с план-извлечението горскостопански дейности са допустими с режима на дейностите на защитените зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен с горепосочените заповеди за обявяването им.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с план-извлечението горскостопански дейности, както и обстоятелствата, че същите са съобразени с утвърдената от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие“, с осъществяването им не се очаква унищожаване и/или увреждане, трансформация и/или фрагментация на типове природни местообитания, в т. ч и на засегнатото природно местообитание с код 9530, и на местообитания на видовете, предмет на опазване в засегнатите защитена зона, с предвидените дейности се засягат косвено незначителни територии от защитените зони, не се променя структурата и видовия състав на горските насаждения, респективно на горските местообитания, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2021 г. в гори, собственост на Община Симитли – за отдели, подотдели 359 „а1“, 370 „с“, 507 „г“, 507 „е“ и 508 „г“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася само за заявените предвиждания и обхват на гореупоменатото план-извлечение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на министъра на околната среда и водите