Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №993/2021

Изх. №3337(1)/12.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Вилно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.781.153, местност Бойков рид по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: М. С., К. С.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3337/05.10.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Вилно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.781.153, местност Бойков рид по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 61813.781.153 в местността Бойков рид по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог е с площ 821 кв. м., предназначение на територията „земеделска“ и начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих“. В имота е изградена селскостопанска сграда. Същият е електрозахранен съгласно Общия устройствен план на община Разлог, имотът попада в устройствена зона „Ов“.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда изграждане на двуетажна вилна сграда със застроена площ около 100 кв. м. Предвижда се съществуващата сграда да се запази и да се използва за складово помещение.
Водоснабдяването се предвижда да се осъществи посредством ново водопроводно отклонение от съществуващ водопроводен клон РVC DN 110 от вътрешната водопроводната мрежа на зона за отдих „Бойков рид“, изграден по път с идентификатор 61813.781.489 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог. Отклонението ще бъде с приблизителна дължина 90 м и ще се изгради в сервитута на общински полски път с идентификатор 61813.781.494 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог. Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма.
Транспортният достъп се осъществява от поземлен имот с идентификатор 61813.781.492 с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост.
С Решение № 216 по Протокол № 9 от проведено заседание на Общински съвет на 29.10.2020 г. е разрешено изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) с отреждане за „Вилно строителство“ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 61813.781.153, местност „Бойков рид“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, при спазване на ограничителни линии на застрояване и устройствени показатели за зона Ов: Плътност на застрояване – 40%; Кинт -0,8; Нкк-7 м.
Така заявено инвестиционното предложение „Вилно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.781.153, местност Бойков рид по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000626 “Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-379/ 15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/02.06.2020 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000626 “Круше”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Вилно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.781.153, местност Бойков рид по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на Министъра на околната среда и водите