Съдържание

Посетители

В момента има 153  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №987/2021

Изх. №3273(1)/12.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтиране на хладилна камера за охлаждане на плодове и зеленчуци, и автономна фотоволтаична система в поземлен имот с идентификатор 03294.70.5, местност Калайджийница по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Е. М., И. Б., О. З., А. П., А. З.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3273/30.09.2021 г. на РИОСВ - Благоевград, за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на кабел ниско напрежение за захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 65334.94.52 в местността Нишан таши по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация 65334.94.52 в местността Нишан таши по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански е урбанизирана територия с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“ и площ 1317 м2. В същия е изградена триетажна жилищна сграда със застроена площ 224 м2. С настоящото инвестиционно предложение е предвидено изграждане на кабел ниско напрежение за електрозахранване на изградената в горепосочения имот жилищна сграда. Съгласно проектното предложение, инвестиционното предложение ще се осъществи, като се положи кабел НН - 0.4 kVот ШКД № 3 до главно електромерно табло (ГЕТ), изградено на имотната граница по улица с о.т. 1030-1031-1032-1033 от уличната регулация на местността Нишан таши. Дължината на кабела е около 100 м.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-250/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 57/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с инвестиционното предложение, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на кабел ниско напрежение за захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 65334.94.52 в местността Нишан таши по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на Министъра на околната среда и водите