Съдържание

Посетители

В момента има 159  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №985/2021

Изх. №3254(1)/12.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Закупуване на технологично оборудване за нуждите на кравеферма, която ще бъде реализирана в поземлен имот с идентификатор 02676.2.516, местност Дурово блато, гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ във връзка с кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2104 – 2021 г., мярка „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

възложител: И. Е.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3254/29.09.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Закупуване на технологично оборудване за нуждите на кравеферма, която ще бъде реализирана в поземлен имот с идентификатор 02676.2.516, местност Дурово блато, гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ във връзка с кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2104 – 2021 г., мярка „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение с предвижда закупуване и монтиране на следното технологично оборудване:
- Доилна зала DeLaval НВ 2х5/300 - 1 бр.;
- DeLaval DELPRO система за управление на стадо от крави – 1 бр.;
- Охладителен танк за съхранение на мляко DeLaval тип DXCE с капацитет 3500 л – 1 бр.;
- Гумено покритие Кurа Flex за доилната зона и чакалнята – 50 бр.;
- Комплект поцинковани конструкции за единично легло – 37 бр.;
- Комплект поцинковани конструкции за двойно легло – 29 бр.;
- Дървена долна ограничителна преграда за единични легла- 37 бр.;
- Дървена долна ограничителна преграда за двойни легла - 29 бр.;
- Постелка за легла за крави – 95 бр.;
- Фиксатор за крави за хранителен фронт с подвижна и заключваща се част - 78 бр.;
- Фиксатор – врата за крави - 2 бр.;
- Епоксидна смола за хранителна пътека – 59 бр.;
- Устройство за автоматично прибутване на храна за крави DeLaval за хранителна пътека – 1 бр.;
- Парапет 4-редов метален за разделяне на коридор и/или група животни – 12 бр.;
- РVС преграда за метални парапети и врати – 8 бр.;
- Метална врата поцинкована тръбна конструкция, 4-реда с дължина на основното тяло до 100 см – 1 бр.;
- Метална врата поцинкована тръбна конструкция, 4-реда с дължина на основното тяло до 150 см – 2 бр.;
- Метална врата поцинкована тръбна конструкция, 4-реда с дължина на основното тяло до 200 см – 2 бр.;
- Телескопична метална врата, 2-редова с дължина на основното тяло до 100 см – 3 бр.;
- Телескопична метална врата, 2-редова с дължина на основното тяло до 250 см – 6 бр.;
- Телескопична метална врата, 2-редова с дължина на основното тяло до 300 см – 4 бр.;
- Групова оборна поилка с корито от неръждаема стомана, за монтаж на стена с капацитет 160 л – 5 бр.;
- Електрическа Люлееща се чесалка за крави DeLaval SC – 3 бр.;
- Стойка за захващане на електрическа роторна четка – 3бр.;
- Система за електронно управление на микроклимата в животновъдния обект – 1 бр.;
- Врата за обор двукрила, основна рамка и рамката на крилато от поцинкован профил с пълнеж от полиуретанов панел с дебелина 30 мм и размер на светлия отвор ширина ≤ 3.00 м и височина ≤ 3.50 м – 1 бр.;
- Врата за обор двукрила, основна рамка и рамката на крилато от поцинкован профил с пълнеж от полиуретанов панел с дебелина 30 мм и размер на светлия отвор ширина ≤ 3.00 м и височина ≤ 3.00 м – 1 бр.;
- Врата за обор двукрила, основна рамка и рамката на крилато от поцинкован профил с пълнеж от полиуретанов панел с дебелина 30 мм и размер на светлия отвор ширина ≤ 2.00 м и височина ≤ 3.00 м – 1 бр.;
- Система за електронно управление на микроклимата в животновъдния обект – 1 бр.;
- Скреперна система за почистване на оборски тор – 1 бр.;
- Съоръжение за изпомпване на течен тор FLYGT, модел F3152 – 1 бр.;
- Съоръжение за хомогенизиране на течен тор FLYGT, модел 4660 – 2 бр.;
- Торов резервоар от неръждаема стомана – 1 бр.;
- Цистерна за течен тор JOSКIN, модел MODULО2 тип 16000 МЕВ с капацитет 16283 л- 1 бр.
Оборудването ще бъде монтирано в кравеферма, която ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 02676.2.516 по КККР на гр. Банско, за изграждането на която е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съвместена с процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, приключила с Решение №БД-32-ПР/22.06.2016 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. За изграждане на животновъдната ферма от главния архитект на община Банско е издадено Разрешение за строеж №19/02.05.2017 г. и е започнало строителство на обекта на 17.04.2018 г., за което е съставен Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. В тази връзка и Решение №БД-32-ПР/22.06.2016 г. не е изгубило правно действие.
Така заявено инвестиционното предложение за “Закупуване на технологично оборудване за нуждите на кравеферма, която ще бъде реализирана в поземлен имот с идентификатор 02676.2.516, местност Дурово блато, гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, не попада самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не следва да се счита и за разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда, не следва да се счита за изменение и разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което може да доведе до значително въздействие върху околната среда спрямо въздействието, което е оценено и разгледано в проведената процедура по оценка на въздействие върху околната среда и не подлежи на задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000209 “Пирин” за опазване на дивите птици, природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД – 572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със заповед № РД – 284/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000209 “Пирин”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Закупуване на технологично оборудване за нуждите на кравеферма, която ще бъде реализирана в поземлен имот с идентификатор 02676.2.516, местност Дурово блато, гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ във връзка с кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2104 – 2021 г., мярка „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на министъра на околната среда и водите