Съдържание

Посетители

В момента има 202  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №947/2021

Изх. №3120(1)/29.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Закупуване на автоматизирано и роботизирано оборудване за доилна зала в кравеферма и цялостно модернизиране на кравеферма, находяща се в поземлени имоти с идентификатори 47408.42.4 и 47408.42.5, местност Самуилска поляна по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: ЕТ „ЗП ГЕОРГИ ПЕТКАНИН“

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №3120/17.09.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Закупуване на автоматизирано и роботизирано оборудване за доилна зала в кравеферма и цялостно модернизиране на кравеферма, находяща се в поземлени имоти с идентификатори 47408.42.4 и 47408.42.5, местност Самуилска поляна по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената документация поземлен имот с идентификатор 47408.42.5 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Марчево) е с площ 8474 кв. м и представлява земеделска територия с начин на трай но ползване „животновъдна ферма“. Имот с идентификатор 47408.42.4 по КККР на с. Марчево е с площ 2316 кв. м и представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за друг вид производствен складов обект“. В имотите са реализирани следните инвестиционни предложения (ИП):
- ИП „Изграждане на кравеферма с капацитет до 200 крави в имот № 042005 (имот с идентификатор 47408.42.5), местност „Самуилска поляна“, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“, за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съвместена с процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приключила с Решение №БД-19-ПР/2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград. Обектът е въведен в експлоатация с Удостоверение №27/15.07.2015 г. на главния архитект на община Гърмен;
- ИП „Изграждане на мандра в от част от поземлен имот №042005 (имот с идентификатор 47408.42.5) в землището на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“, за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, съвместена с процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по чл. 31 от ЗБР, приключила с Решение №БД-21-ПР/14.04.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград. Обектът е въведен в експлоатация с Удостоверение №17/08.05.2019 г. на главния архитект на община Гърмен.
- ИП „Разширяване на производството на предприятие, разположено в имот № 042005, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград и закупуване на оборудване“, за което за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, съвместена с процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по чл. 31 от ЗБР, приключила с Решение №БД-62-ПР/2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград;
- ИП „Изграждане на силажна яма в поземлен имот №042004 (имот с идентификатор 47408.42.4) в землището на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград”, за което в резултат на проведено административно производство по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС е издадено писмо с изх. №1847(1)/23.05.2013 г. на РИОСВ – Благоевград.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда закупуване на следното иновативно роботизирано и автоматизирано оборудване за доилна зала, както и допълнително оборудване за модернизиране на кравефермата:
- самоходно фуражораздаващо ремарке;
- автоматизирана вентилационна система за микроклимата във фермата;
- автоматизирана система за доене и софтуер за управление и наблюдение на стадото;
- робот за прибутване на храната;
- компютърна и хардуерна конфигурация за автоматизация на съществуващата фуражна кухня;
- телескопичен товарач;
- надстройка на съществуваща скреперна инсталация;
- усилен миксер за съществуващата торосъхранителна система;
- мобилна количка за хранене с мляко;
- автоматична вана за дезинфекция и третиране на копита;
- единични къщички (иглу) за телета – 20 бр.
Към момента в кравефермата се отглеждат 62 броя телета и малачета до 1 година, 52 телета и малачета над 1 година за разплод и 144 броя млечни крави.
След закупуване и монтиране на новото оборудване не се предвижда увеличаване на капацитета на кравефермата. Не е предвидено изграждане на нова техническа инфраструктура.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
Така заявеното инвестиционното предложение не попада самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не следва да се счита и за разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда, тъй като новото оборудване не е свързано с увеличаване на капацитета на кравефермата, с предвидената съвременна техника за хранене, доене и обслужване на животните ще се модернизират и оптимизират процесите по отглеждане на животните, и в тази връзка не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Закупуване на автоматизирано и роботизирано оборудване за доилна зала в кравеферма и цялостно модернизиране на кравеферма, находяща се в поземлени имоти с идентификатори 47408.42.4 и 47408.42.5, местност Самуилска поляна по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на министъра на околната среда и водите