Съдържание

Посетители

В момента има 195  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №868/2021

Изх. №2859(1)/02.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Поставяне на два броя преместваеми обекти - фургони в поземлен имот с идентификатор 57159.9.39 в местността Лаго по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: А. Р.

Във връзка подаденото от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №2859/27.08.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Поставяне на два броя преместваеми обекти - фургони в поземлен имот с идентификатор 57159.9.39 в местността Лаго по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено в поземлен имот с идентификатор 57159.9.39 в местността Лаго по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“ и площ 4700 кв. м да бъдат поставени два броя фургони с размери 6 м/2.40 м. Същите е предвидено да бъдат използвани за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар.
С инвестиционното предложение не са заявени предвиждания за водоснабдяване и електрозахранване на фургоните. Транспортния достъп до имота ще се осъществява по полски пътища.
За реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота или на част от него на основание чл.2, ал. 2 от Наредба №19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
Така заявеното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Поставяне на два броя преместваеми обекти - фургони в поземлен имот с идентификатор 57159.9.39 в местността Лаго по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на министъра на околната среда и водите