Съдържание

Посетители

В момента има 514  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №866/2021

Изх. №2844(1)/02.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на стопанска сграда към съществуваща кравеферма в поземлен имот с идентификатор 14341.21.56, местност Жингов бряст по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител:„ВИА КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №2844/26.08.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на стопанска сграда към съществуваща кравеферма в поземлен имот с идентификатор 14341.21.56, местност Жингов бряст по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение е предвидено да бъде реализирано в обхвата на поземлен имот с идентификатор 14341.21.56, местност Жингов бряст по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград (КККР на с. Гайтаниново) с площ 7193 кв. в, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „За животновъдна ферма“.
Настоящето инвестиционно предложение се инициира във връзка с реализирано от възложителя инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща сграда и изграждане на нова сграда – кравеферма, яма за съхранение на оборски тор и две силажни ями в имот с номер 021056, находящ се в местността Жингов бряст в землището на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“, за което в РИОСВ - Благоевград е проведено административно производство по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, приключило с писмо с Изх. №826(3)/20.04.2015 г. на РИОСВ – Благоевград.
В РИОСВ – Благоевград са проведени производства и за следните последващи инвестиционни предложения, предвидени да бъдат реализирани в обхвата на горепосочения поземлен имот по КККР на с. Гайтаниново:
- инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на фуражна система за подготовка и съхранение на фуражи за нуждите на кравеферма в поземлен имот №021056 в землището на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“, за което е проведено административно производство по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, приключило с писмо с Изх. №1133(1)/01.04.2019 г. на РИОСВ – Благоевград;
- инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия за собствени нужди върху покрива на съществуващи сгради в поземлен имот с идентификатор 14341.21.56 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“, за което е проведено административното производство по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, приключило с писмо с Изх. №2741(1)/25.08.2021 г. на РИОСВ – Благоевград.
Съгласно представената информация и документация с настоящето инвестиционно предложение е заявено предвиждане в обхвата на поземлен имот с идентификатор 14341.21.56 по КККР на с. Гайтаниново да бъде изградена и стопанска сграда, в която да се съхраняват груби фуражи и концентриран фураж за изхранването на животните в съществуващата кравеферма. Стопанската сграда е предвидено да бъде изградена от метална конструкция – открит тип, изолационни термо-панели на покрива и фасадна ламарина върху бетонова площадка с площ около 500 кв. м. Не е заявено предвиждане за водоснабдяване и електрозахранване на сградата.
За нуждите на кравефермата е предвидено и закупуване на софтуерна система, чрез която ще се поддържа личен картон на животните, животните ще се систематизират по стада, пол, възраст, отелвания и др. показатели и характеристики, както и ще се осъществява ежедневен контрол на броя на животните излизащи на паша. За осъществяване дейността на софтуерната система ще са необходими и техническо и хардуерно обезпечаване. За техническото обезпечаване ще бъде нужно създаването на техническа площадка, на която ще се извършват дейностите по контрол. Тя ще включва прокарна система, станок и кантар, ветеринарни пистолети и др. Техническата площадка е предвидено да бъде преместваем обект, който ще бъде поставян където е нужно на територията на кравефермата. Хардуерното оборудване ще включва модул за данни, таблети, рутери и др.
С настоящето инвестиционно предложение не се предвижда промяна на съществуващата и/или изграждане на нова техническа и пътна инфраструктура.
Дейности ще се извършат в обхвата на конкретния урбанизиран поземлен имот с идентификатор 14341.21.56 по КККР на с. Гайтаниново, при минимален обем изкопни работи и без използване на взрив.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Инвестиционното предложение попада в границите на следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
 защитена зона BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-751/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 97/2008 г.);
 защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности са допустими спрямо режима на дейностите в защитените зони BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени със заповедите за обявяването им.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че с реализацията на настоящето инвестиционно предложение не се засягат допълнителни площи от засегнатите защитени зони, не предполага унищожаване, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитания ва видовете, включително и птиците, предмет на опазване в засегнатите защитени зони, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете, включително и птиците, предмет на опазване в зоните, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху засегнатите защитени зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на стопанска сграда към съществуваща кравеферма в поземлен имот с идентификатор 14341.21.56, местност Жингов бряст по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на министъра на околната среда и водите