Съдържание

Посетители

В момента има 220  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №862/2021

Изх. №2850(1)/01.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда - близнак в УПИ IV-269, кв. 20 по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: И. Т.

Във връзка подаденото от Вас уведомление с Вх. №2850/27.08.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на жилищна сграда - близнак в УПИ IV-269, кв. 20 по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено в УПИ IV-269, кв. 20 по плана на с. Стоб, община Кочериново с площ 455 кв. м да бъде изградена жилищна сграда - близнак със застроена площ 93.94 кв. м и разгъната застроена площ 198.99 кв. м. Според представената с уведомлението информация настоящото инвестиционно предложение е предвидено като първи етап от допуснатите с виза изх. № АГ-09-64/25.10.2017 г. на главния архитект на община Кочериново за проектиране на жилищна сграда, лятна кухня и магазин в горепосочения имот. Водоснабдяването е предвидено да се осъществи от съществуващ водопровод, изграден по улица с о.т. 46 - 47, граничеща с имота. Формираните битови отпадъчни води се предвижда да бъдат зауствани в канализационната мрежа на селото. Електрозахранването е предвидено да се извърши към мрежа НН от ТП „Център Стоб“ чрез монтаж на ново електромерно табло на стълб №39. Транспортния достъп е предвидено да се осъществява по улица, граничеща с имота.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).
Така заявеното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда - близнак в УПИ IV-269, кв. 20 по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на министъра на околната среда и водите