Съдържание

Посетители

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №774/2021

Изх. №1657(4)/04.08.2021 г.

Уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за транспортен достъп – пътна връзка с общински път BLG 1240, местност Хано в землището на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Във връзка с внесено от Вас Уведомления с вх. №1657/05.05.2021 г. и №1657(2)/21.07.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за транспортен достъп – пътна връзка с общински път BLG 1240, местност Хано в землището на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация проектът на ПУП – ПП се инициира с цел промяна на предназначението на имоти с идентификатори 65334.159.159 и 65334.159.496 с НТП „селскостопански, горски път“ и 65334.159.647 с НТП „пасище, мера“. Имотите, които ще бъдат обхванати от проектното трасе на пътната връзка са общинска собственост, ще се промени предназначението на 7.673 дка, съгласно приложен регистър. Предвижда се пътя за връзка с общински път BLG 1240, местност Хано в землището на гр. Сандански да бъде с дължина около 810 м и широчина около 3.00 м. Настилката на пътя ще бъде бетонова, не е предвидено изграждане на тротоари. Останалата част от имота, извън габаритите на платното поради голямата денивелация на терена, ще се оформи като зелена площ с тревна растителност. Пътната връзка ще представлява локално платно за връзка с общинския път BLG 1240 (бул. Европа“) с цел осигуряване на достъп до имотите и не е предвидено да се класифицира съгласно Закона за пътищата.
Във връзка с горното, с проекта на ПУП – ПП на този етап не са налични данни, че се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС или екологична оценка (ЕО).
Плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 28/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на плана, както и че при прилагането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при прилагането му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002098 “Рупите”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за транспортен достъп – пътна връзка с общински път BLG 1240, местност Хано в землището на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на Министъра на околната среда и водите