Съдържание

Посетители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №773/2021

Изх. №2578(1)/03.08.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда „Заведение за социални грижи“ в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 57162.805.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Полена, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №2578/28.07.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда „Заведение за социални грижи“ в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 57162.805.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Полена, община Симитли, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 57162.805.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Полена, община Симитли, област Благоевград е с площ 1316 кв. м и НТП „за обект комплекс за социални грижи“. В имота са изградени следните сгради с идентификатори:
- 57162.805.2.1 със застроена площ 227 кв. м и предназначение „Заведение за социални грижи“;
- 57162.805.2.2 със застроена площ 72 кв. м и предназначение „Постройка на допълващо застрояване“;
- 57162.805.2.3 със застроена площ 30 кв. м и предназначение „Постройка на допълващо застрояване“.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда преустройство и промяна предназначението на гореописаните сгради в център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост. Предвижда се в рамките на основната сграда (сграда с идентификатор 57162.805.2.1) на първия (приземен) етаж да се обособят: главен вход/стълбище/входно фоайе; лекарски кабинет; санитарни и битови помещения за персонала; коридор за вътрешна връзка между стълбището и дневна-трапезарията; обслужващи кухненски помещения; тоалетна за потребителите на центъра.
Западната пристройка (столова) се предвижда да се използва като дневна –трапезария от потребителите на центъра. Източната пристройка се предвижда да се ползва като помещение за медицинския персонал на центъра, като се предвижда да се обособи и входно предверие и санитарен възел. В същата пристройка ще се помести и котелното помещение на сградата. На втория етаж ще бъдат обособени седем спални помещения за настаняване на потребители. За осигуряване на достъп за хора с увреждания е предвидено монтиране на платформа в рамките на стълбището.
Сградите са водоснабдени и електрозахранени.
Отпадъчните води ще се заустват в предвидена за изграждане изгребна яма в имота.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Заповед РД-264/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда „Заведение за социални грижи“ в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 57162.805.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Полена, община Симитли, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА –
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на Министъра на околната среда и водите