Съдържание

Посетители

В момента има 112  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №772/2021

Изх. №2577(1)/03.08.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство, пристройка и промяна предназначението на съществуваща административна сграда „Здравен дом“ в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, находяща се в УПИ V-69,70,71,72,73 в кв. 9 по плана на с. Брежани, община Симитли“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №2577/28.07.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Преустройство, пристройка и промяна предназначението на съществуваща административна сграда „Здравен дом“ в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, находяща се в УПИ V-69,70,71,72,73 в кв. 9 по плана на с. Брежани, община Симитли“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация УПИ V-69,70,71,72,73 в кв. 9 по плана на с. Брежани, община Симитли е с площ 630 кв. м и НТП „за социални грижи“. В имота има изградена триетажна сграда със застроена площ от 162 кв. м -бивш „Здравен дом“.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда преустройство, пристройка и промяна предназначението на сградата за център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с капацитет – 15 (петнадесет) потребители на услугата.
На първия етаж на сградата се предвижда да се обособят четири спални помещения за настаняване на потребители с общ капацитет от седем души. За всички спални ще има самостоятелен санитарен възел, като за стая 1 е предвидено пристрояване на санитарен възел извън контура на сградата и помещение за котел за отопление. Ще се обособи помещение за общо ползване – дневна/трапезария и помещение за разливане на храната. За обслужващия персонал ще бъде осигурена самостоятелна тоалетна, а в подстълбищното пространство ще има перално помещение.
На втория етаж ще се обособят четири спални помещения за настаняване на потребители с общ капацитет от осем души. За всички спални ще има самостоятелен санитарен възел, като за стая 1 е предвидено пристрояване на санитарен възел извън контура на сградата. Ще се обособи помещение за общо ползване – дневна/трапезария и помещение за разливане на храната. За обслужващия персонал ще бъде осигурена самостоятелна тоалетна, а в подстълбищното пространство ще има перално помещение.
С цел отделяне на подходите за центъра за настаняване от този за ползвателите на услугата на стоматологичния и лекарски кабинети, помещаващи се в същата сграда, се предвижда пристрояване на помещение за ново стълбищно рамо за диференциран достъп на граждани до кабинетите, разположени на трети етаж. Пристройката ще се разположи между сградата и уличната регулационна линия и ще достъпва междинната стълбищна площадка на сградата между втори и трети етажи.
За осигуряване на достъп за хора с увреждания е предвидено изграждане на външен асансьор, обслужващ трите етажа на сградата.
На третия етаж на сградата ще се обособят два сектора – за услугата на стоматологичния и лекарски кабинети и за услугата на центъра за настаняване.
Сградата е водоснабдена и електрозахранена. Отпадъчните води ще се заустват в предвидена за изграждане изгребна яма в имота.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Заповед РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Преустройство, пристройка и промяна предназначението на съществуваща административна сграда „Здравен дом“ в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, находяща се в УПИ V-69,70,71,72,73 в кв. 9 по плана на с. Брежани, община Симитли“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА –
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на Министъра на околната среда и водите