Съдържание

Посетители

В момента има 305  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №172/2021

Изх. №373(3)/25.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Ремонт на пешеходен въжен мост на р. Места при минералните бани на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №317/01.02.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Ремонт на пешеходен въжен мост на р. Места при минералните бани на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация съществуващия фундаментът на десния бряг на река Места е компрометирани и не може да се ползва. Към момента е навътре в речното корито, укрепващите габиони са частично разрушени и подкопани от течението. Между тях и брега се оформя ръкав, който може да предизвика изравяне на брега.
Фундаментът за въжения мост на левия бряг, разположен в ПИ с идентификатор 27293.2.9901 по КК и КР на с. Елешница, урбанизирана територия с НТП: „за друг вид застрояване“ е изпълнен зад бетоновите стени укрепващи минералните бани и е в добро състояние. Не са необходими ремонти дейности за същия.
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нов стоманобетонен фундамент на десния бряг на река Места, на площ от 45 кв. м в ПИ с идентификатор 02693.310.3 по КК и КР на с. Баня, община Разлог, горска територия с НТП: „друг вид дървопроизводителна гора“. Предвижда се брегът пред фундамента да се укрепи с конструкция от габиони с бетонова шапка. След изпълнението на новия фундамент, ще бъдат премахнати съществуващите габиони на стария фундамент. Изкопаните земни маси за фундамента ще се използват за насип, за оформяне на откоса на реката.
Предвидените с инвестиционното предложение дейности за „Ремонт на пешеходен въжен мост на р. Места при минералните бани на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“, не попадат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежат на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същото попада в границите на защитена зона по Закона за биологичното разнообразие - BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР-Благоевград, заведено с вх. №317(2)/22.02.2021 г. на РИОСВ Благоевград.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001021 “Река Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Ремонт на пешеходен въжен мост на р. Места при минералните бани на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: писмо с изх. №П-01-15(1)/22.02.2021 г. на директорът на БДЗБР.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./