Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №107/2021

Изх. №338(1)/10.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на приемо-предавателна станция с № 2664, находяща се в поземлен имот с идентификатор 62699.59.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ЕАД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №338/02.02.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Изграждане на приемо-предавателна станция с № 2664, находяща се в поземлен имот с идентификатор 62699.59.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 62699.59.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград да се изгради базова станция с 2664. Строителството ще се състои от изграждане на технологично оборудване и стоманена желязо-решетъчна кула.
Съгласно Договор №4020215 за наем на общински имот, от цялата площ на имота (986 кв. м) се предоставят 100 кв. м., на основание чл. 36, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламите, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Община Благоевград.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо се разположена защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на приемо-предавателна станция с № 2664, находяща се в поземлен имот с идентификатор 62699.59.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград