Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №106/2021

Изх. №395(1)/08.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на метален навес в УПИ І-1460, кв. 72 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №395/04.02.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение“ Изграждане на метален навес в УПИ І-1460, кв. 72 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация УПИ І-1460 е отреден за търговска дейност – пазар. В същият са изградени три масивни сгради, няколко поставяеми временни търговски обекта, поставени са търговски щандове. Свободното пространство е настлано с тротоарни плочки, като на места настилката е компрометирана.
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на метален навес над открития пазар, ситуиран в северозападната част на имота по протежение на ул. „Георги Димитров“. Металната конструкция, ще бъде монтирана върху стоманобетонови фундаменти и покрита с покривни топлоизолационни панели, с дебелина 4 см. Под навеса ще се обособи търговска площ за 42 броя нови търговски щандове и два подхода за свободно преминаване. Предвижда се и нова декоративна настилка на цялата търговска площ, която ще се изпълни с бетонови тротоарни плочки (с естествени минерални камъни) с размери 29/20/6 см.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на метален навес в УПИ І-1460, кв. 72 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград