Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №105/2021

Изх. №348(1)/08.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на авторемонта работилница в поземлен имот с идентификатор 17395.501.476 (УПИ ХІ-476, кв. 178) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: Е. К., С. Ц., А. Ц.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №348/02.02.2021 г. на РИОСВ – Благоевград, за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на авторемонта работилница в поземлен имот с идентификатор 17395.501.476 (УПИ ХІ-476, кв. 178) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация УПИ ХІ-476, кв. 178 е с площ 639 м2 и отреждане „за жилищно застрояване“. В същият са изградени две сгради – многофамилна жилищна сграда и гараж.
С инвестиционното предложение се предвижда в имота да се изгради авторемонтна работилница. Сградата на работилницата ще бъде на един етаж със застроена площ 161.10 м2, в която ще бъдат обособени и офис, и санитарно помещение Работилницата ще бъде предназначена за ремонт и поддръжка на климатици и парно на автомобилите.
Имотът е с изградена техническа инфраструктура – захранен с ел. енергия и вода, отпадъчните води се отвеждат градската канализационна мрежа, с осигурен достъп от улица.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с инвестиционното предложение, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания и популации на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на авторемонта работилница в поземлен имот с идентификатор 17395.501.476 (УПИ ХІ-476, кв. 178) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград