Съдържание

Посетители

В момента има 110  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №102/2021

Изх. №3757(7)/05.02.2021 г.

Уведомление за изготвяне на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за допълване на кадастралния имот с пл. №296, кв. 46 – бивш стопански двор по плана на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) – отпадане на нуждата от стопански двор в обхват имот пл. №296, кв. 46: отпадане на стари УПИ: ХІV, ХV, ХVІ, ХХІ, ХХІІ и части от УПИ: І, Х, ХІІ, ХІІІ, ХVІІ, ХХ и ХХІІІ и части от вътрешни улици, като се образуват нови УПИ: ХХА, ХХБ, ХХІ, ХХІІ, ХХХІ и ХІV, всички за имот пл. №296 с отреждане за „Производствено-складови дейности“ в зона „Пп“

възложител: Т. М.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3757/26.11.2020 г. на РИОСВ – Благоевград, вкл. доп. информация за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за допълване на кадастралния имот с пл. №296, кв. 46 – бивш стопански двор по плана на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) – отпадане на нуждата от стопански двор в обхват имот пл. №296, кв. 46: отпадане на стари УПИ: ХІV, ХV, ХVІ, ХХІ, ХХІІ и части от УПИ: І, Х, ХІІ, ХІІІ, ХVІІ, ХХ и ХХІІІ и части от вътрешни улици, като се образуват нови УПИ: ХХА, ХХБ, ХХІ, ХХІІ, ХХХІ и ХІV, всички за имот пл. №296 с отреждане за „Производствено-складови дейности“ в зона „Пп“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Проектът за изменение на действащия ПР за имот с пл. №296 и изработване на ПРЗ в обхват на пл. №296 е разрешен за изработване със Заповед №52/12.12.2019 г. на кмета на община Сандански.
Същият се инициира с цел отпадане на стари УПИ: ХІV, ХV, ХVІ, ХХІ, ХХІІ и части от УПИ: І, Х, ХІІ, ХІІІ, ХVІІ, ХХ и ХХІІІ и части от вътрешни улици, като се образуват нови УПИ, както следва:
- ХХА с площ 1530 м2 (който ще се отреди за имот с идентификатор 66785.82.14);
- ХХБ с площ 1530 м2 (който ще се отреди за имот с идентификатор 66785.82.9);
- ХХІ с площ 2917 м2 (който ще се отреди за имот с идентификатор 66785.82.15);
- ХХІІ с площ 2806 м2 (който ще се отреди за имот с идентификатор 66785.82.16);
- ХХХІ с площ 2806 м2 (който ще се отреди за имот с идентификатор 66785.82.17);
- ХІV с площ 11225 м2 (който ще се отреди за имот с идентификатор 66785.82.18);
всички за имот с пл. №296 и отреждане за „Производствен-складови дейности“ в зона „Пп“.
За достъп до имотите ще се обособи вътрешен път, който ще се отреди за имот с идентификатор 66875.82.19.
В имот с пл. №296 има стари постройки, които с настоящия план е предвидено да се запазят в новообразуваните УПИ-та както следва: в ХХА - производствено хале; в ХХБ – производствено хале и постройка; в ХХІ - две сгради; в ХХІІ - една сграда; в ХІV – две постройки.
С ПУП - ПРЗ се предвижда във всеки от новообразуваните УПИ-та да се изградят складове за промишлени стоки, ниско свободно застрояване при спазване на показателите за устройствена зона „Пп“. Не се предвижда изграждане на сгради за производствена дейност.
Електрозахранването ще се осъществи от мрежата НН на с. Склаве. Водоснабдяването ще се осъществи от преминаващ през имота водопровод от етернитови тръби ф60. Отпадъчните води ще се заустват в съществуваща канализация.
С предвижданията на проекта за ПУП, на този етап не са налични данни, че се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС или екологична оценка (ЕО).
Имотите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на плана, както и че при прилагането му не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при прилагането му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за допълване на кадастралния имот с пл. №296, кв. 46 – бивш стопански двор по плана на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) – отпадане на нуждата от стопански двор в обхват имот пл. №296, кв. 46: отпадане на стари УПИ: ХІV, ХV, ХVІ, ХХІ, ХХІІ и части от УПИ: І, Х, ХІІ, ХІІІ, ХVІІ, ХХ и ХХІІІ и части от вътрешни улици, като се образуват нови УПИ: ХХА, ХХБ, ХХІ, ХХІІ, ХХХІ и ХІV, всички за имот пл. №296 с отреждане за „Производствено-складови дейности“ в зона „Пп“, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград