Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №781/2019

Изх. №3167(1)/03.10.2019 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: М. Ю. Д.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3167/30.09.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният бизнес план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документацията в стопанството (в земеделска земя) се отглеждат 76 броя кози майки и 16 броя други кози в:
- селскостопанска страда със застроена площ от 286 кв. м, построена в поземлен имот с идентификатор 06306.35.83 с площ от 1209 кв. м, с начин на трайно ползване: За животновъдна ферма по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Брезница, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград;
- селскостопанска страда със застроена площ от 284 кв. м, построена в поземлен имот с идентификатор 06306.35.84 с площ от 1953 кв. м, с начин на трайно ползване: За животновъдна ферма по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Брезница, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград.
Животновъдният обект е регистриран в Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Благоевград с ветеринарен регистрационен № 0630670351 (стар № 2972-0922). Съгласно Удостоверение № 1560/27.09.2017 г. от ОДБХ – Благоевград животновъдният обект ДПЖ за мляко и разплод с капацитет 300 бр. кози и технологията за отглеждане на животните е оборно-пасищно.
С плана се предвижда увеличаване на броя на отглежданите животни в рамките на същия животновъден обект с 22 броя кози майки до достигане на: 98 броя кози и 16 броя други кози. За нуждите на стопанството се предвижда закупуване на доилен апарат и агрегат.
Съобразено с гореизложеното, с гореописания бизнес план не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не се налични основания за предположение за значително въздействие върху околната среда от реализирането му (животновъдният обект е съществуващ, увеличението е в рамките на капацитета му), поради което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии Същите попадат в границите на защитена зона BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001021 “Река Места” . В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград