Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №779/2019

Изх. №3159(1)/03.10.2019 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: В. Р. Н.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3159/27.09.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният бизнес план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документацията към настоящия момент в стопанството се отглеждат 80 броя овце-месодайни и 1 брой други овце в селскостопанска сграда-овчарник със застроена площ от 219 кв.м (с идентификатор 57203.2.101.3), построена в поземлени имоти с идентификатор 57203.2.101 с площ от 2148 кв.м, и с идентификатор 57203.2.103 с площ от 7141 кв.м, с начин на трайно ползване на имотите: Ниви по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Полето, общ. Симитли, обл. Благоевград.
Животновъдният обект е регистриран в Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Благоевград с ветеринарен регистрационен № 5720300010 (стар № 2751-0067). Съгласно Удостоверение № 1943/31.05.2019 г. от ОДБХ – Благоевград животновъдният обект ДПЖ за месо и разплод е с капацитет 150 бр. и технологията за отглеждане на животните е оборно-пасищно. За изхранване на животните се стопанисват и 123,864 дка естествени ливади.
С плана се предвижда увеличаване на броя на отглежданите животни в рамките на същия животновъден обект с 30 броя овце-месодайни до достигане на: 110 броя овце-месодайни и 1 брой други овце.
За нуждите на стопанството се предвижда закупуване на трактор.
Съобразено с гореизложеното, с гореописания бизнес план не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не се налични основания за предположение за значително въздействие върху околната среда от реализирането му (животновъдният обект е съществуващ, увеличението е в рамките на капацитета му), поради което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени границите на защитени зони BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 748/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 97/2008 г.) и BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002003 “Кресна” и BG0000366 “Кресна - Илинденци”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С УВАЖЕНИЕ,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград