Съдържание

Посетители

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №777/2019

Изх. №3138(1)/03.10.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на имот с №75.788 по плана на новообразуваните имоти на местност Цонева межда, землище на с. Рилци, община Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: М. М. А.

Във връзка с подаденото от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №3138/26.09.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на имот с №75.788 по плана на новообразуваните имоти на местност Цонева межда, землище на с. Рилци, община Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съобразено с представената информация и документация горепосоченият проект за ПУП е изработен въз основа на Решение №428 по Протокол №15/28.12.2017 г. на Общински съвет – Благоевград, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм“; Височина на застрояване – до 10.00 м.; Кинт -1.2; Плътност на застрояване – 60%; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.
Основната цел на ПУП–ПЗ е промяна предназначението на имот с №75.788 по плана на новообразуваните имоти на местност Цонева межда, землище на с. Рилци, община Благоевград с площ 500 кв. м от „нива“ в за „жилищно строителство“.
След промяна на предназначението се предвижда в имота да бъде изградена една жилищна сграда със застроена площ около 100-120 кв. м.
Съгласно писмо с Изх. №ТО-03-46/20.09.2019 г на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград водоснабдяването на имота с вода за питейно-битови нужди е възможно да се осъществи чрез изграждане на водопроводно отклонение до съществуващ водопроводен клон, разположен в близост до имота. Битовите отпадъчните води е възможно да се заустват в канализацията на населеното място, чрез изграждане на нова канализационна мрежа от имота до съществуващата канализация.
Захранването на имота с електроенергия е предвидено да се осъществи от електроразпределителната мрежа на населеното място.
На този етап не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното, за „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на имот с №75.788 по плана на новообразуваните имоти на местност Цонева межда, землище на с. Рилци, община Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“ не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Горепосоченият ПУП-ПЗ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на имот с №75.788 по плана на новообразуваните имоти на местност Цонева межда, землище на с. Рилци, община Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград