Съдържание

Посетители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №776/2019

Изх. №3113(1)/03.10.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към жилищна сграда с идентификатор 65334.300.2155.5, изградена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.2155 по КККР на гр. Сандански (УПИ VI-2155, кв. 100 по плана на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Г. М. Г.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3113/25.09.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на пристройка към жилищна сграда с идентификатор 65334.300.2155.5, изградена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.2155 по КККР на гр. Сандански (УПИ VI-2155, кв. 100 по плана на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда пристрояване на съществуваща двуетажна жилищна сграда с идентификатор 65334.300.2155.5, изградена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.2155 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (КККР на гр. Сандански). Имотът е с площ 993 кв. м и представляващ урбанизирана територия с регистриран начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)“. Предвижданията са свързани с изграждане на функционално свързана със съществуващата сграда пристройка със застроена площ 45 кв. м.
С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова и/или изменение на инженерната техническа и пътна инфраструктура за нуждите на имота.
Така заявено, инвестиционното предложение „Изграждане на пристройка към жилищна сграда с идентификатор 65334.300.2155.5, изградена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.2155 по КККР на гр. Сандански (УПИ VI-2155, кв. 100 по плана на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към жилищна сграда с идентификатор 65334.300.2155.5, изградена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.2155 по КККР на гр. Сандански (УПИ VI-2155, кв. 100 по плана на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград