Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №775/2019

Изх. №3095(1)/03.10.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на оптично кабелно захранване на „ТВРТС - Копривлен“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 38532.73.201 в местността Тумбите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: БТК ЕАД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3095/24.09.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на оптично кабелно захранване на „ТВРТС - Копривлен“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 38532.73.201 в местността Тумбите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на оптична кабелна мрежа за захранване на телевизионен ретранслатор (ТВРТС) „ТВРТС - Копривлен“ съставляващ сграда с идентификатор 38532.73.201.1 със застроена площ 42 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 38532.73.201 в местността Тумбите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград. Имотът е с площ 863 кв. м. и представлява урбанизирана територия с регистриран начин на трайно ползване „За друг вид производствен складов обект“.
Предвижданията на настоящото инвестиционно предложение са свързани с изграждане на нова подземна тръбна мрежа, от която 390 м е предвидено да бъде изградена в регулацията на с. Копривлен , а 1247.40 м е предвидено да бъде изградена извън регулацията на населеното място. Началната точка на новата подземна тръбна мрежа ще се осъществи от съществуваща кабелна шахта на „БТК“ ЕАД с действащ оптичен кабел и намираща се на улица югоизточно след площада на кметството. От тази точка се предвижда трасето да се ситуира по южната страна на площада в посока югоизток с HDPE тр. ф 40 мм в изкоп 0.8м/0.4 м и дължина 59 м, следва пресичане на улица с допълнителна защитна PVC тръба ф 60 в бетонов кожух и дължина 8 м в изкоп 1.2м/0.5 м, трасето на новата тръбна мрежа продължава по южния тротоар в посока югоизток около 138 м до края на улицата, следва пресичане на улица отново с допълнителна защитна PVC тръба ф 60 в бетонов кожух и дължина 10 м в изкоп 1.2м/0.5м. Трасето на новата подземна тръбна мрежа поема в посока североизток по южния тротоар и дължина около 129 м, след което пресича улица с допълнителна защитна PVC тръба ф 60 в бетонов кожух и дължина 11 м в изкоп 1.2м/0.5м и се прехвърля по северния тротоар на улицата и продължава около 106 м до достигане на мост над река. По моста се предвижда трасето да премине в стоманена тръба ф 89 и дължина 12 м окачена по конструкцията, след това трасето пресича улица с допълнителна защитна PVC тръба ф 60 в бетонов кожух и дължина 6 м в изкоп 1.2м/0.5м. Трасето на новата подземна тръбна мрежа продължава по южния тротоар в източна посока около 99м, след което следва пресичане на улица с допълнителна защитна PVC тръба ф 60 в бетонов кожух и дължина 10 м в изкоп 1.2м/0.5м, и продължава от същата страна още около 80 м и отново пресича улица с допълнителна защитна PVC тръба 0 60 в бетонов кожух и дължина 8м в изкоп 1.2м/0.5м. От тази точна трасето поема в посока север в извън урегулирана територия с дължина около 700 м, след това в посока изток с дължина около 1034 м докато достигне сградата на „ТВРТС - Копривлен". Пресичанията на земеделските пътища ще бъдат изпълнени с допълнителна защитна PVC тръба ф 60 в бетонов кожух в изкоп 1.2м/0.5м. За направата на изкопите не се предвижда ползване на взрив.
Така заявено, инвестиционното предложение за „Изграждане на оптично кабелно захранване на „ТВРТС - Копривлен“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 38532.73.201 в местността Тумбите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но чрез предвижданията си за полагане на тръби извън регулационните граници на с. Копривлен попада частично в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: в границите на защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 и ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че така заявеното инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че с осъществяването им не се очаква значително унищожаване и/или увреждане на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в засегнатата защитена зона, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията им, а възможните шумови и антропогенни въздействия са с ограничено периодично действие (основно в периода на строителството) и с ограничен обхват, и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете птици, предмет на опазване в зоната, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на оптично кабелно захранване на „ТВРТС - Копривлен“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 38532.73.201 в местността Тумбите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за конкретното инвестиционно предложение за „Изграждане на оптично кабелно захранване на „ТВРТС - Копривлен“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 38532.73.201 в местността Тумбите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград