Съдържание

Посетители

В момента има 541  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 36 ал. 5 от Наредбата за ОС

Съобщение по чл.36, ал.5 от Наредбата за ОС

Възложител: С. Л.

документация за Уведомление за „Проекти на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ), както следва: ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.58.112, местност Арамийска скала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк; ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.27.72, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк; ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.27.1, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

Горепосочените уведомления са приети за уведомление по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) за „Проекти на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ), както следва: ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.58.112, местност Арамийска скала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк; ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.27.72, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк; ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.27.1, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк“.
За „Проекти на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ), както следва: ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.58.112, местност Арамийска скала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк; ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.27.72, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк; ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.27.1, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк“ от директора на РИОСВ – Благоевград е издадено Решение №06-ОС/2023 г. за извършване на оценка на степента на въздействие.

Съобразено с нормата на чл. 2, ал. 1 т. 4 от Наредбата за ЕО, информираме за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С горепосочените проекти на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатори 14492.58.112 в местността Арамийска скала по КККР на гр. Кресна и поземлени имоти с идентификатори 14492.27.72 и 14492.27.1 в местността Крастав рид по КККР на гр. Кресна, с предназначение за „Фотоволтаична електроцентрала“ не се очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, но предвид това, че с Решение №06-ОС/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е преценено да се извърши оценка за степента на въздействие върху защитените зони на проектите на плановете, същите попадат в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) и подлежат на процедура по задължителна екологична оценка.
Горепосочените проекти на ПУП-ПЗ следва да се одобряват от Общински съвет – Кресна, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО, съвместена с процедурата по оценка за съвместимост за плана е директорът на РИОСВ – Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

За горепосочените проекти на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатори 14492.58.112 в местността Арамийска скала по КККР на гр. Кресна и поземлени имоти с идентификатори 14492.27.72 и 14492.27.1 в местността Крастав рид по КККР на гр. Кресна, с предназначение за „Фотоволтаична електроцентрала“ е преценено да се извърши оценка за степента на въздействие върху защитените зони с Решение №06-ОС/2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград.
На основание гореизложеното и съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата за ОС към доклада по ЕО като отделно приложение следва да се включи доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на „Проекти на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ), както следва: ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.58.112, местност Арамийска скала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк; ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.27.72, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк; ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.27.1, местност Крастав рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаичен парк“ върху защитените зони BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици и BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
При разработването на ДОСВ да се съобрази указаното в Решение №06-ОС/2023 г.
Информация и публичен достъп до данните за съответните защитени зони е публикувана на интернет страницата на МОСВ - ПРИРОДА/Натура 2000/Натура 2000 в България/Единна информационна система за мрежата Натура 2000 (natura2000.egov.bg). Същата следва да бъде използвана и съобразявана при оценката за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони.
Пространствени данни за географското разпространение за типовете природни местообитания и за видовете, предмет на опазване в защитените зони BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици и BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, могат да бъдат предоставени от Министерство на околната среда и водите по реда на Закона за достъп до обществена информация.
ДОСВ следва да бъде представен в един екземпляр на хартиен и два екземпляра на електронен носител за оценка на неговото качество на основание чл. 24, ал. 1 от Наредбата за ОС.