Съдържание

Посетители

В момента има 252  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.април 2012

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. април 2012 година

Брой проверени обекти*

Брой дадени предписания

Брой съставени актове

Брой издадени наказателни постановления

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

(Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди)

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

72

118

13

 12

 12800,0

2

4 103  еднокр. и 476 месечно

0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.април Комплексни проверки:

Резултати от извършената контролна дейност:

През месец април са проверени 72 бр. обекта, съставени 13 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 12 бр. наказателни постановления с общ размер 12 800 лв.

 • Извършени са проверки на депата за отпадъци относно заплащане на отчисления по реда на чл.71а и чл.71е от ЗУО и изпълнение изискванията на Наредба № 8 за депата по отношение на експлоатацията и входящият контрол, включително основното охарактеризиране на отпадъците преди депониране и предварително третиране на отпадъците. Натрупаните суми по сметката на РИОСВ-Благоевград за чужди средства възлиза на стойност 565517.00. Повечето общини на територията на РИОСВ-Благоевград извършват отчисления в срокове. Проблеми са установени при 3 общини, като за погасяване на задълженията за минали години са утвърдени графици. В ход са 2 процедури по охарактеризиране на отпадъците на големи генератори на производствени отпадъци. Поставени са предписания със срокове изтичащи основно през м. май за провеждане на процедурата от общините като основни доставчици.
 • През месеца по писмо на РП – Петрич относно задържани МПС с незаконен превоз на отпадъци са извършена 1 проверка в ГПУ-Петрич по Регламент 1013/2006 год.
 • Няма установени нарушения при проверките на условията в издадените разрешения на 2 обекта с нисък рисков потенциал, съгласно утвърден от МОСВ годишен план за извършване на контрол по големи аварии. Проверките са на „БМВ - 2000“ ООД – Благоевград, оператор на товарище и претоварище на петролни деривати и „Нафтекс Петрол“ ЕООД - петролна база гр. Благоевград.
 • Съставени са 4 бр. актове по Закона за биологично разнообразие след сигнал за неправомерно излагане и притежаване на екземпляри от защитени видове животни. Проверени са 5 обекти механи в гр. Банско. В 4 от проверените заведения са установени нарушения – излагане на публично място на защитени видове животни. Екземплярите - сред които 2 бр. Кафява мечка, 3 бр. Обикновен мишелов и 2бр. Малък ястреб, са иззети.
 • По сигнал за щети от кафява мечка са извършени 3 проверки в района на с. Ощава, община Кресна. Щетите са удостоверени с протоколи на междуведомствена комисия. Предстои изготвяне на предложения до МОСВ за компенсиране на собствениците.
 • По сигнал за отровени Скални орли е извършена проверка в района на с. Лиляново - община Сандански. Установено е , че защитените видове птици са станали жертва на отровна примамка – мъртво магаре.

Предприети административно-наказателни мерки:

 1. НП № 9-11/ 20.04.2012 г. – ЕТ “Г.Б.Стамчев – Георги Борисов Стамчев” – гр. Петрич – за неизпълнение на условия поставени в разрешително за заустване на отпадъчни води, имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗВ;
 2. НП № 6-20/ 26.04.2012 г. – “Керам Комерс” ООД, с. Бело поле, общ. Благоевград – за неизвършен емисионен контрол по ЗЧАВ, имуществена санкция в размер на 200 лв.;
 3. НП № 2-12/ 03.04.2012 г. – Община Банско – за неизпълнение на ПАМ наложена по реда на ЗУО, имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
 4. НП № 3-12/ 26.04.2012 г. - “Пиринхарт” АД, гр. Видин – за неизпълнение на предписание по ЗУО, имуществена санкция в размер на 500 лв.;
 5. НП № 4-12/ 03.04.2012 г. - Община Симитли - за неизпълнение на предписание по ЗУО, имуществена санкция в размер на 500 лв.;
 6. НП № 17-13/ 20.04.2012 г. – “Беко Експорт Импорт” ООД, гр. Благоевград – за неизпълнение на предписание по ЗУО имуществена санкция в размер на 500 лв.;
 7. НП № 14-14/ 26.04.2012 г. – “Карлсберг България” АД, гр. София – за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
 8. НП № 15-14/ 26.04.2012 г. – Георгиос Михайлидис, гражданин на Р Гърция - за неводене на отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО, глоба в размер на 300 лв.;
 9. НП № 16-14/ 26.04.2012 г. – “Пирин Голф Холидейз клуб” АД, гр. Разлог – за неизпълнение на предписание по ЗУО имуществена санкция в размер на 500 лв.;
 10. НП № 17-14/ 26.04.2012 г. – Слави Янков, гр. Благоевград - за неводене на отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО, глоба в размер на 300 лв.;
 11. НП № 18-13/ 26.04.2012 г. – “Щампа експрес” ООД, гр. Сандански – за неизвършена класификация на отпадъците по реда на ЗУО, имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
 12. НП № 5-12/ 23.04.2012 г. – “Стройинженеринг-94” ЕООД, гр. Перник – за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, имуществена санкция в размер на 2000 лв.

С наказателни постановление са наложени 2 бр. санкции по реда на чл. 69 от ЗООС:

 1. НП № С-01-06/02.04.2012 г. за налагане на текуща месечна санкция в размер на 476 лева на “Бул Еко Енергия” ООД, отоплителна централа на биомаса, гр. Банско, за наднормено съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух изпускани от котел №2– Петрич, с. Рупите.;
 2. НП № С-02-06/23.04.2012 г. за налагане на еднократна месечна санкция в размер на 4 103 лева на “Благоевград БТ“ АД за наднормено съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух /серен диоксид, азотен оксид и прах/ от котел №4 на ПКЦ на дружеството;