Съдържание

Посетители

В момента има 874  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.май 2012

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. май 2012 година

Брой проверени обекти*

 

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

 

Брой издадени наказателни постановления

 

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

72

72

8

 8

 1200,0

960,00

0

 

 Най-важни акценти в контролната дейност през м.май

Проверки на обекти с комплексно разрешително:

 • "Булгартрансгаз" ЕАД - София, компресорна станция "Петрич"

Комплексни проверки:

Резултати от извършената контролна дейност:

 • През месец май са проверени 72 бр. обекта, съставени 8 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 8 бр. наказателни постановления с общ размер 1200 лв.
 • През месеца са извършени 3 проверки на цехове за обработка на скални материали в община Струмяни. На  обект на „Илинденци мрамор“ АД е установено, че табана за производствени отпадъци не се поддържа в добро състояние. Дадени са предписания на изпълнителния директор на дружеството и на кмета на община Струмяни /за замърсяване с отпадъци/ , със срок за изпълнение 1 месец.

  През месеца е проверено състоянието на общо 7 склада за съхранение на стари препарати  за растителна защита в общините Сандански и Петрич. Състоянието, в сравнение с предходни проверки, остава непроменено. За 6 склада на територията на община Сандански е отказана безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за обезвреждане на препаратите и саниране на складовите помещения.      

  В резултат на контролната дейност по управление на отпадъците са съставени 2 бр. АУАН, за неводене на отчетност по отпадъците, съответно на „“Билла – България“ ООД – София, обект в Благоевград и ЕТ „Сарай – 73 – Георги Бележков“ – обект за производство на месни изделия в гр. Разлог.

  През месеца е съставен акт на „Агромах“ ЕООД, с. Бело поле – община Благоевград  за неизпълнение на условия в Решение по ОВОС, издадено от директора на РИОСВ.

  При проверка на цех за обработка на скални материали, собственост на „Диманков“ ЕООД, в с. Струмяни са установено депониране на земни маси и отпадъци в земеделски и неземеделски земи, извън производствената площадка. На фирмата е съставен АУАН по Закона за почвите. Нарушения на площадката са установени и по Закона за водите /заустване на производствени отпадъчни води, без да преминават през пречиствателно съоръжение /. Предстои налагане на текуща санкция.

  Предприети административно-наказателни мерки:

  • НП № 01-17/28.05.2012г. на Васил Стефанов Шербетов - гр. Гоце Делчев, за използване на забранени методи и средства при лов на птици във влажни зони, глоба в размер на  100 лв. по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.  
  • НП № 02-17/28.05.2012г. на Иван Георгиев Моралиев - гр. Гоце Делчев, за използване на забранени методи и средства при за лов на птици във влажни зони, глоба в размер на  100 лв. по ЗБР;
  • НП № 03-17/28.05.2012г. на Иван Иванов Мингов - гр. Гоце Делчев, за използване на забранени методи и средства при за лов на птици във влажни зони, глоба в размер на  100 лв. по ЗБР;
  • НП № 04-17/28.05.2012г. на Борислав Димитров Белчев - гр. Гоце Делчев, за използване на забранени методи и средства при за лов на птици във влажни зони, глоба в размер на  100 лв. по ЗБР;
  • НП № 05-17/28.05.2012г. на Александър Иванов Йорданов - гр. Гоце Делчев, за използване на забранени методи и средства при за лов на птици във влажни зони, глоба в размер на  100 лв. по ЗБР;
  • НП № 06-17/28.05.2012г. на Веселин Димитров Димитров - гр. Благоевград, за използване на забранени методи и средства при за лов на птици във влажни зони, глоба в размер на  100 лв. по ЗБР;
  • НП № 07-17/28.05.2012г. на Мирослав Велков Танушев – с. Дамяница, община Сандански, за използване на забранени методи и средства при за лов на птици във влажни зони, глоба в размер на  100 лв. по ЗБР;
  • НП № 07-20/08.05.2012г. на Константинос Атанасиос Василиадис – Р. Гърция , в качеството му на управител на „Евро Доор“ ООД,  за неорганизирано изпускане на летливи органични съединения /ЛОС/ в атмосферния въздух от обект  - фабрика за производство на мебели и врати от дърво, в с. Рупите – община Петрич , имуществена санкция в размер на 500 лв.

  С наказателни постановление са наложени 5 бр. санкции по реда на чл. 69 от ЗООС:

  • НП № С-1-11 / 10.05.2012г. за налагане на текуща месечна санкция на “Дамяница” АД с.Дамяница - обект “ Винарна” с. Дамяница, в размер на 491 лв. за нарушаване на индивидуалните емисионни ограничения съгласно издаденото разрешително за заустване по показатели БПК5, ХПК и Екстрахируеми вещества.
  • НП № С-2-11 / 10.05.2012 г. за налагане на текуща месечна санкция на “Стройконсулт контрол” ЕООД с.Микрево - обект “ ТМСИ и бетонов център” с. Микрево , в размер на 230 лв. за нарушаване на индивидуалните емисионни ограничения съгласно издаденото разрешително за заустване по показател НРВ.
  • НП № С-3-11 / 14.05.2012г. за налагане на текуща месечна санкция на “Пирин мрамор” АД гр. Сандански - обект “ Мраморен цех” гр. Сандански, в размер на  37 лв. за нарушаване на индивидуалните емисионни ограничения съгласно издаденото разрешително за заустване по показател НРВ.
  • НП № С-4-11 / 14.05.2012г. за налагане на текуща месечна санкция на “Черкезов” ООД с.Струмяни - обект “ Мраморен цех” с. Струмяни, в размер на 89 лв. за нарушаване на индивидуалните емисионни ограничения съгласно издаденото разрешително за заустване по показател НРВ.
  • НП № С-03-06/14.05.2012 г. за налагане на текуща месечна санкция в размер на 113 лева на  “Кололатекс” ООД, с. Копривлен, общ. Хаджидимово за наднормено съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух изпускани от котел към багрилен цех.