Съдържание

Посетители

В момента има 242  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.февруари 2013

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.февруари 2013 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

55

53

7

5

4100,00

2

7901,19 лв.

0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.февруари

Резултати от извършената контролна дейност:

През месец февруари 2013 г. са извършени 92 проверки на 55 бр. обекта, съставени са 7 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 5 бр. наказателни постановления в размер на 4 100 лв. Извършени са 11 бр. комплексни проверки:

 1. Сандански, "Сеа карс" ЕООД, автосервиз и шоурум "Пежо";
 2. Разлог, "Александрос" ООД, цех за преработка на маслини;
 3. Петрич, "Браво" АД, фабрика за производство на обувки в с. Коларово;
 4. Петрич, "В и ВГД Оранжерии Петрич" ООД, производство на оранжерийни зеленчуци;
 5. Симитли, "Росела" АД, производство на оранжерийни зеленчуци;
 6. Сандански, "Глобъл Фуудс" ЕООД, обект за оранжерийно производство на зеленчуци в земл. на с. Дамяница;
 7. Гоце Делчев, "Орбел 2001" АД, производство на ципове;
 8. Сандански, "Мело-98" ООД, производство на оранжерийни зеленчуци в земл. на с. Дамяница;
 9. Кресна, "Алт-ко" АД, производство на оранжерийни зеленчуци;
 10. Благоевград, "Агромах" ЕООД, добив на строителни материали - гнайси от находище "Бучака" и производствена база вс. Бело поле;
 11. Сандански, "Салвамед" АД, производство на гипсови винтове, инсталация за каталитично изгаряне на отпадъци и органични разтворители.

През месец февруари са извършени 34 проверки във връзка с Решения по ОС за планове, проекти и инвестиционни предложения в границите на Защитена зона за опазване на дивите птици „Кочериново“. Установено е , че реализираното строителство в границите на защитената зона и издадените разрешения за строеж са в съответствие с издадените Решения по ОС и условията към тях.

През периода януари-февруари, по постъпили жалби и сигнали са извършени общо 11 проверки, по важните от които са:

 • Сигнал на зеления телефон на РИОСВ, относно замърсяване на атмосферния въздух от механа „Сандански хан“ – гр. Сандански,  поради нерегламентирано изгаряне на гуми и текстилни отпадъци в котелното на заведението. При извършената проверка на 06.02.2013 г. е констатирано, че за отопление на заведението  е инсталирано котле, с топлинна мощност 93 КВт, предназначено да изгаря твърдо гориво- дърва и въглища. В котелното помещение  е установено наличие на дърва и чували с въглища; не е установено изгаряне на текстилни изрезки и стари автомобилни гуми.
 • Проверка по сигнал срещу „Рубин 08“ ООД, обект „Био ТЕЦ Рубин“, експлоатиращ инсталация за индиректно изгаряне на биомаса, във връзка с постъпила жалба , относно замърсяване на атмосферния въздух със сажди. На 13.02.2013 г. е извършена съвместна проверка на обекта с РО „НСК“- Благоевград и РО „Инспекция за държавен технически надзор“, като по време на проверката обекта не работи. На 19.02.2013 г. на дружеството е съставен констативен акт за нарушения от експерти на РО „НСК“- Благоевград. Според разпоредбите на ЗУТ предстои спиране на работата на инсталацията с мотивирана Заповед на началника на  РО „НСК“- Благоевград  за забрана на достъпа и ползването й.
 • Проверка по сигнал за замърсяване на водите на река Струма с нефтопродукти. Веднага след получаването на сигнала е извършена проверка, като е обходен участък от реката в района от Покровнишки мост до моста при с. Бело поле – община Благоевград. Информацията в сигнала е потвърдена. Установено е, че  източник на замърсяването е производствената база на „Агромах“ ЕООД в с. Бело поле.  В следствие на измиване и ремонт на  техника на площадката на дружеството, в река Струма са попаднали непречистени води, съдържащи масла и смазочни материали. Анализът на взетите водни проби от отпадъчни води показва, че превишението по показателя „нефтопродукти“ е над 70 пъти спрямо емисионните ограничения за втора категория водоприемник. На „Агромах“ ЕООД предстои да бъде съставен АУАН по Закона за водите.
 • Проверка на Зоопарк – Благоевград по постъпил сигнал по електронната поща  на РИОСВ за нечовешко отношение към животните, изгаряне на трупове и нерегламентирана кланична дейност. Извършената на място проверка е показала , че сигналът е неоснователен.  Във връзка със снимките, приложени към сигнала с  обгорели животински кости, такива при проверката не са открити. Управителят на зоопарка е пояснил, че животинските кости са остатъци от храненето на някои хищни видове. Поради лошото време хранителните остатъци не е могло да бъдат обслужени от екарисажна кола и с цел предотвратяването на инфекции , са изгорени на място, извън зоната за посетители. Констатациите в проверките на ОДБХ - Благоевград и Община Благоевград също показват, че твърденията в сигнала са неоснователни.
 • По постъпила жалба за обгазяване и неприятна миризма в училищна сграда е извършена проверка на ПГСАГ „Васил Левски“ – гр. Благоевград. При проверка на място с участие на служители от „Пожарна безопасност и защита на населението“ и РЗИ - Благоевград, които направиха замервания,  не са констатирани превишения на измерените показатели. Експертите на РИОСВ са проверили складовете за съхранение на химикали /2 бр./, собственост на катедра „Химия“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“. Не са констатирани нередности относно складовите помещения и начина на съхранение на химикалите.

Предприети административно-наказателни мерки:

През месец февруари са издадени 5 наказателни постановления на обща стойност 4100 лв, както следва:

 1. НП № 7-13/ 08.02.2013 г. – СБАЛО „Св. Мина“ ЕООД, гр. Благоевград, за неводене на отчетност на отпадъците по ЗУО (отм.), имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
 2. НП № 9-24/ 13.02.2013 г. – ЕТ "Живко Коемджиев - Живел" - гр. Петрич, за неизпълнение на предписание дадено по реда на ЗУО (отм.), имуществена санкция в размер на 500 лв. по ЗУО;
 3. НП № 11-14/ 08.02.2013 г. – "Мултитруп" ООД, гр. Петрич, за неизпълнение на предписание дадено по реда на ЗУО (отм.), имуществена санкция в размер на 1000 лв. по ЗУО;
 4. НП № 10-24/ 13.02.2013 г. – "Моник" АД, гр. Петрич, за неизпълнение на предписание дадено по реда на ЗУО (отм.), имуществена санкция в размер на 500 лв. по ЗУО;
 5. НП № 1-16/ 12.02.2013 г. – Асен Теодосиев, гр. Кочериново, за нарушение на забрана по т.5.4. от Заповед № РД-770 от 28 октомври 2008 г. на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона „Кочериново“, глоба в размер на 100 лв. по ЗБР.

С наказателни постановления са наложени 2 бр. нови санкции по реда на чл. 69 от ЗООС:

 1. НП № С-05-06/15.02.2013 г. за налагане на еднократна санкция в размер на 366 лева на асфалтова база, находяща се в гр. Гоце Делчев, собственост на „ГБС- Инфраструктурно строителство“ АД, за превишаване на нормите за допустими емисии по показател  „прах”, регламентирани в чл. 11 от Наредба №1/2005 г.(ДВ бр.64/2005 г.).
 2. НП № С-1-11/28.02.2013 г. за налагане на текуща месечна санкция на „Дамяница“ АД с. Дамяница във връзка с нарушаване на емисионните ограничения по показател Неразтворени вещества, БПК5, ХПК и Екстрахируеми вещества съгласно издадено разрешително за заустване в размер на 521лв.