Съдържание

Посетители

В момента има 224  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.април 2013

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.април 2013 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

96

60

4

11

34500,00

2 бр. намалени

9134,53 лв, в т. ч.     2334,53 от санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.април

Резултати от извършената контролна дейност:

През месец април 2013 г. са извършени 154 проверки на 96 бр. обекта, съставени са 4 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 11 бр. наказателни постановления в размер на 34 500 лв. Извършени са 14 бр. комплексни проверки:

 1. Струмяни, "Крисмар" ЕООД, цех за обработка на мрамор;
 2. Струмяни , "Черкезов" ООД, цех за обработка на мрамор;
 3. Сандански, "Пирин мрамор" АД, цех за тънки плочи;
 4. Хаджидимово, "Хариеса Фешън" АД, шивашка дейност в с. Аланица;
 5. Община Хаджидимово, "А-Строй" ЕООД, бетонов и варов център в с. Аланица;
 6. Благоевград, "Леско" ООД, дърводелски цех;
 7. Разлог, "Пирин Пеллет" ЕООД, цех за производство на пелети;
 8. Струмяни, "Илинденци мрамор" АД, цехове за обработка на скални материали;
 9. Гоце Делчев, "Динамо" АД, транспортна дейност;
 10. Петрич, "Бонана" ООД, производство на мебели;
 11. Сандански, "ВЛК Пласт" ЕООД, прозводство и търговия с пластмасови опаковки;

За периода са извършени общо 44 извънредни проверки, в това число 6 бр. по постъпили жалби и сигнали, 1 последваща проверка във връзка с дадени предписания, 11 бр. по разпореждане/писмо на МОСВ, 4 бр. по искане на МВР, 13 бр. във връзка със заявления за издаване на документ по ЗУО, 5 бр. проверки по искане на РИОСВ – Смолян, 2 бр. във връзка с актуализация /намаляване/ и 2бр. във връзка с прекратяване на санкция по чл. 69 от ЗООС

През месец април са извършени общо 55 проверки във връзка с Решения по ОС за планове, програми, проекти /ППП/ и инвестиционни предложения /ИП/ в границите на Защитени зони  BG0002003 „Кресна”, BG0002098 „Рупите”, BG0002072 „Мелнишки пирамиди”, BG0002126 "Пирин буфер" за опазване на дивите птици и защитени зони BG0000366 “Кресна – Илинденци”, BG0001023 „Рупите – Струмешница”, BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш”, BG0001021 "Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Установено е, че до момента за голяма част от ППП и ИП няма издадени разрешения за строеж и започнато строителство.

През месец април 2013 г., по постъпили жалби и сигнали са извършени общо 5 проверки, по важните от които са:

 • Във връзка с постъпила жалба и подаден  сигнал на зелен телефон относно замърсяване на имот /овощна градина/ с прах, предизвикан от преминаване на тежкотоварни автомобили, собственост на „Агромах“ ЕООД, е извършена проверка на 26.04.2013 г. Направен е обход на трасето на пътя за достъп до находище „Бучака“. По време на проверката не се извършва движение на тежкотоварни автомобили; пътят е видимо влажен. Всички тежкотоварни автомобили и автомобили за оросяване /водоноски/ са оборудвани с GPS система за наблюдение. Справката за 26.04.2013 г. показва че са извършени 4 курса за оросяване от водоноска /общо 8 пъти отиване и връщане/. На дружеството със срок постоянен са дадени предписания, относно спазване изискванията на чл. 70, ал. 6 от Наредба №1/2005 г. /използване на затворени или закрити с платнища транспортни средства/ и за редовно оросяване на пътя за достъп до находище „Бучака“.
 • Във връзка с препратена по компетентност жалба за замърсяване с отпадъци, на 05.04.2013 г е извършена проверка на място в кв. „Баларбаши“ – гр. Благоевград. Установено е, че в района описан в жалбата и пътя от хлебарницата до "Дом за деца и юноши" няма замърсяване с отпадъци. В района се изгражда жилищна сграда от "Бодрост - 96" ЕООД. В двора на дружеството не са установени отпадъци. Срещу улица "Братя Миладинови" №28, в района на черен път има отпадъци от строителство и излезли от употреба гуми. На кмета на Община Благоевград е дадено предписание в срок до 19.04.2013г. да почисти наличните на ул. "Братя Миладинови" отпадъци.
 • По сигнал, постъпил по електронна поща на РИОСВ, за замърсяване н отпадъци в района на с. Ново Делчево – община Сандански е извършена проверка на 01.04.2013г. Установено е, че в югоизточната част на с. Ново Делчево, от двете страни на пътя за гр. Мелник, в съседство с дигата на река Склавска има около 5-6 куб. м. строителни отпадъци, както и терен с площ около 200 кв. м. В района е установено и наличие на табела с надпис "Място за боклук", която е поставена най малко от 04.03.2013г. - датата на постъпване на сигнала. Кметът на с. Ново Делчево не присъства на проверката. От кметството е представена заповед на кмета на община Сандански за упълномощаване на кметове и кметски наместници за осъществяването на контрол по управлението на отпадъци /битови и строителни/ на основание отмененият ЗУО. Село Ново Делчево е включено в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. На кмета на община Сандански са дадени предписания в срок до 12.04.2013г. да почисти замърсените терени и депонира отпадъците на Регионално депо -Сандански, както и да представи в РИОСВ - Благоевград, заповеди за упълномощаване на кметове и кметски наместници за осъществяване на контрол за чистотата на населените места и извънселищните територии по ЗООС и ЗУО.
Предприети административно-наказателни мерки:

През месец април 2013г. са издадени 11 наказателни постановления на обща стойност 34 500 лв., както следва:

 1. НП № 12-24/ 23.04.2013 г. – „Зърнени храни - Разлог“ ЕООД, гр. Разлог, за неизпълнение на предписание дадено по реда на ЗУО, имуществена санкция в размер на 5 000 лв. по ЗУО;
 2. НП № 13-13/ 23.04.2013 г. – „Пирин Голф Холидейз Клуб“ АД, гр. Разлог, за неизвършена класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството, имуществена санкция в размер на 5 000 лв. по ЗУО.
 3. НП № 15-13/ 25.04.2013 г. –  „Росиво“ ООД, гр. Благоевград, за неводене на отчетност на отпадъците по ЗУО, имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
 4. НП № 727197-18/ 12.04.2013 г. – Аргириос Георгакопулос Константинос, за извършен незаконен  превоз  на неопасни отпадъци, глоба в размер на 1 000 лв;
 5. НП № 727197-17/ 12.04.2013 г. – Фотиос Панагиотис Хатзикостарас, за извършен незаконен  превоз  на неопасни отпадъци, глоба в размер на 1 000 лв;
 6. НП № 16-14/ 05.04.2013 г. - "Дино - 79" ЕООД, гр. Разлог, за извършване на дейност с отпадъци без наличие на регистрационен документ, издаден по реда на ЗУО, имуществена санкция в размер на 7 000 лв.;
 7. НП № 12-13/ 05.04.2013 г. - "Феникс Разлог" ООД, гр. Разлог, за неводене на отчетност на отпадъците по ЗУО, имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
 8. НП № 11-13/ 02.04.2013 г. - "ВЛК Пласт" ЕООД, гр. Сандански, за извършване на дейност с отпадъци без наличие на регистрационен документ, издаден по реда на ЗУО, имуществена санкция в размер на 7 000 лв.;
 9. НП № 10-13/ 02.04.2013 г. - "Ивколект" ООД, гр. Сандански, за неводене на отчетност на отпадъците по ЗУО, имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
 10. 10.  НП 15-14/ 05.04.2013 г. - ЕТ "Инвикто - Христо Миленков" - с. Черниче, за неводене на отчетност на отпадъците по ЗУО, имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
 11. НП № 10-06/ 19.04.2013 г. – Валери С. Манов, гр. Благоевград, за неприлагане на мерки за ограничаване на неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух, глоба в размер на 500 лв. по ЗЧАВ.

С наказателни постановления са променени /намалени/ 2 бр. текущи месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС :

 1. № С-1-10/15.04.2013 г. на„Меандър“ ООД с.Черна Места, за нарушение на ИЕО в издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на Наредбата за налагане на санкции(ДВ, бр.70/09.09.2011 г.)
 2. № С-2-10/17.04.2013 г. на ЕТ“Векир-Р.Бележкова“ с.Годлево, за нарушение на ИЕО в издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на Наредбата за налагане на санкции(ДВ, бр.70/09.09.2011 г.)