Съдържание

Посетители

В момента има 223  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.декември 2013 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. декември 2013 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

72

13

15

7

13800,00

3 бр. :

2 бр.  - намалени;

1 бр. - увеличена

2 927,00, от които    2 127 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки по постъпили жалби и сигнали.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.
През месец декември 2013 г. са извършени 80 проверки на 72 бр. обекта, съставени са 15 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 7 бр. наказателни постановления в размер на 13 800 лв.
За периода са извършени общо 19 извънредни проверки, в това число:
- 5 бр. за изпълнение на предписания;
- 5 бр. по жалби и сигнали;
- 6 бр. във връзка с промяна, или налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС;
- 1 бр. във връзка с унищожаване на акцизна стока;
- 1 бр. във връзка с изпълнение на проект, финансиран със средства на ПУДООС;
- 1 бр. по искане на МВР (ГПУ – Петрич) във връзка със задържан превоз на отпадъци.
През декември са извършени общо 5 проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • по сигнал, постъпил на зеления телефон относно миризми и шум от обект в бивша мототехника – гр. Благоевград, е извършена проверка на „ХАМП" ООД – гр. Благоевград. Основната дейност на площадката е автотенекеджийски услуги и боядисване на автомобили. При проверката не е установено наличие на миризми и шум извън границите на обекта. При предходна проверка е дадено предписание за изграждане на неподвижни стени на камерата за боядисване на автомобили и монтиране на пречиствателно съоръжение, преди изпускане на отработените газове от камерата. Установено е , че предписанието е изпълнено, за което РИОСВ- Благоевград е уведомена писмено.
 • по жалба, постъпила от „Грийн Енерджи парк" АД, експлоатиращ фотоволтаична централа „Перун", землище на гр. Разлог, относно замърсяване на атмосферния въздух и терена на фотоволтаичната централа с дървесен прах, на 19.12.2013 г. е извършена проверка на инсталация за производство на пелети, собственост на „Техноууд" ЕАД, гр. Разлог. При извършеният оглед е констатирано, че извън границите на обекта има отлагания от трици между сградата и ажурната ограда на обекта, както и на част от пътното платно на пътя между „Техноууд" ЕАД и „Грийн Енерджи парк" АД. Извършени са контролни измервания на инсталацията от изпускащо устройство К2, по показател „прах". Едната секция за сушене /с изпускащо устройство К1 на инсталацията/ не работи, поради повреда на вентилатора. До момента не са представени резултати от измерванията от РЛ- Благоевград. На „Техноууд" ЕАД са дадени предписания за почистване на терена от отложените трици. В непосредствена близост до „Техноууд" ЕАД, гр. Разлог се намира „Пирин пеллет" ЕООД, със същият предмет на дейност. На 20.12.2013 г. са извършени контролни измервания на инсталацията за производство на пелети по показател „прах". До момента не са представени резултати от измерванията от РЛ- Благоевград;
 • по сигнал, препратен от БД ЗБР - Благоевград за нарушени терени от незаконен добив на баластра по поречието на река Места, в землище на гр. Добринище, община Банско, е извършена проверка на място. Сигналът е основателен. Установен е нарушителя „Навигатор-логистик" ЕООД - гр. София. На дружеството предстои да бъде съставен АУАН през м. януари 2014 г.

3. Предприети административно-наказателни мерки:
През месец декември 2013 г. са съставени  АУАН:

 • Акт № 15-11/06.12.2013 г. на "Винарска изба – Вила Мелник" ООД с. Левуново, обект "Предприятие за преработка на грозде чрез ферментация и дестилация", м. «Бели брег», земл. на с. Хърсово, Община Сандански за нарушение на Закона за водите - заустване на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно издадено разрешително за заустване;
 • Акт № 16-11/06.12.2013 г. на " Дамяница " АД с. Дамяница, обект «Винарна» с. Дамяница за нарушение на Закона за водите заустване на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно издадено разрешително за заустване;
 • Акт № 17-11/13.12.2013 г. на "Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр. Благоевград, обект"Бетонов център и производствена база" с. Покровник за нарушение на Закона за водите - заустване на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно издадено разрешително за заустване;
 • Акт № 18-11/13.12.2013 г. на «Монца» ООД гр. Благоевград, обект «Автосалон, офиси, автомивка и автомобилен сервиз», м. «Бресто», земл. на с. Церово за нарушение на Закона за водите - не извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, съгласно схемата в издадено разрешително за заустване;
 • Акт № 19-11/16.12.2013 г. на "Стройрайон 2006" ООД гр. Благоевград, обект „Бетонов център" Благоевград за нарушение на Закона за водите - ползва воден обект за заустване на отпадъчни води в отклонение от условията в издадено разрешително за заустване;
 • АУАН, съставен от ГПУ – гр. Петрич на „К и К 2011" ООД – гр. Благоевград за установен незаконен трансграничен превоз на отпадъци.
 • Актове на ГПУ – Петрич за установен незаконен превоз на отпадъци – 4 бр;
 • Прокурорски постановления във връзка с незаконен превоз на отпадъци – 3 бр;
 • Акт №3-5/10.09.2013 г. по ЗООС на Агенция пътна инфраструктура – гр. София за неизпълнение на условие в Решение по ОВОС №1-1/2008 г. за „Строителство на автомагистрала „Струма" (Долна Диканя - Кулата), издадено от министъра на околната среда и водите;
 • Акт №4-5/12.09.2013 г. по ЗООС на „Кам и Кам" ООД - София за неизпълнение на мярка в Решение по ОВОС №19-10/2010 г. за „Разработване на находище за твърди горива (кафяви въглища) в площ „Ракитна", землище на с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград", издадено от министъра на околната среда и водите.

През месец декември 2013 г. са издадени 7 бр. наказателни постановления на стойност 13 800 лв., както следва:

 1. НП № 3-25/06.12.2013 г. – „Полежанов" ООД, гр. Разлог, за не водене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
 2. НП № 1-12/12.12.2013 г. – „КЕТИАН" ЕООД, гр. Хаджидимово, за не изпълнение на предписание за извършване на класификация на образуваните от дейността на обекта отпадъци, по реда на ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.
 3. НП № 9-11/06.12.2013 г. – „ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК" ЕООД, гр. Благоевград, за заустване на отпадъчни води без да притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, за което е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. по ЗВ.
 4. НП № 2-09/06.12.2013 г. – „ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК" ЕООД, гр. Благоевград, за неправилно съхранение на опасни химични вещества и смеси, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗЗВВХВС.
 5. „Благоустройствени строежи" ООД, гр. Благоевград, за не провеждане на емисионен контрол – собствени периодични измервания на концентрацията на вредните вещества изпускани в атмосферния въздух, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв. по ЗЧАВ.
 6. НП № 5-06/13.12.2013 г. - „ТЕХНОУУД" ЕАД, гр. Разлог, за не провеждане на емисионен контрол – собствени периодични измервания на концентрацията на вредните вещества изпускани в атмосферния въздух, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. по ЗЧАВ.
 7. НП № 02/31.10.2013 г. - ЕТ "Инвикто-Христо Миленков" - с. Черниче, общ. Симитли, за непровеждане на процедура на най-ранен етап по реда на глава шеста от ЗООС, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв., като НП е издадено от Министъра на околната среда и водите.

През периода с наказателни постановления са намалени 2 бр. текущи месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.
През периода с наказателно постановление e променена /увеличена/ 1 бр. текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС :

 • НП № С-8-11/09.12.2013 г. на „Агромах „ ЕООД с. Бело поле за обект „ТМСИ" – с. Бело поле, за заустване на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показател Неразтворени вещества, текуща месечна санкция в размер на 5 917 лв. считано от 14.10.2013 г.