Съдържание

Посетители

В момента има 693  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.март 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. март 2014 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

91

51

7

9

27800,00

0 бр.

5031,00, от които    1031 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки по постъпили жалби и сигнали.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност:
През месец март 2014 г. са извършени общо 112 проверки на 91 бр. обекта, съставени са 7 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 9 бр. наказателни постановления на стойност 27 800 лв.
През периода са извършени общо 25 извънредни проверки, в това число:

 • 6 бр. по жалби и сигнали;
 • 1 бр. по писмо/заповед на МОСВ;
 • 4 бр. във връзка с промяна, или налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС;
 • 4 бр. нови обекти, извън плана за контролна дейност през 2014 г.;
 • 3 бр. във връзка със следприватизационен контрол;
 • 2 бр. във връзка с внесен доклад по ОВОС;
 • 2 бр. във връзка със спазване на нормативно определени срокове и задължения;
 • 1 бр. във връзка с проверка за внесени документи;
 • 2 бр. по искане на МВР (II РУП - Благоевград) във връзка със задържан превоз на отпадъци.

През месец март 2014 г. са извършени общо 6 проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • По постъпили жалби (от МОСВ и в РИОСВ- Благоевград) от група селяни от с. Бабяк, общ. Белица, относно замърсяване на атмосферния въздух и излъчване на шум от цех за производство на пелети са извършени 2 проверки на обекта, експлоатиран от „Амана" ЕООД. Основната дейност на дружеството е първична преработка на дървесина, като от отпадащите трици от първичната преработка на дървесината се произвеждат пелети за огрев. Констатирано е, че се извършва производствена дейност без обекта да е въведен в експлоатация по реда на ЗУТ. При проверката на 27.03.2014 г. са обиколени къщите и проведени разговори с живеещите в непосредствена близост до цеха. Живеещите лица нямат оплаквания от шум и замърсявания на въздуха с дим. На дружеството е дадено предписание да не извършва производствена дейност до въвеждане на обекта в експлоатация.
 • Във връзка с постъпил сигнал на зеления телефон относно миризми от боядисване на коли на открито е извършена проверка на автосервиз в гр. Гоце Делчев, експлоатиран от ЕТ „Тодор Тодоров- М". Констатирано е, че боядисването на автомобили се извършва в специално изградена за целта камера, съоръжена с таванна филтърна система за улавяне на емисиите от летливи органични съединения. При проверката са открити единични опаковки от продукти за нанасяне на покрития, които са етикетирани съгл. изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г., с изм. и доп.).
 • Във връзка с представен доклад за извършени собствени периодични измервания от изпускащо устройство от сушилня към инсталация за производство на пелети и постъпила молба за отмяна на текуща месечна санкция, е извършена проверка на „Техноууд" ЕАД, гр. Разлог. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ) по показателя прах. При проверката е констатирано, че е монтирано пречиствателно съоръжение – циклон.
 • По постъпили сигнали за нанесени щети от кафява мечка върху домашни животни в село Ощава и село Влахи, на основание заповеди на директора на РИОСВ, комисия е извършила оглед на място по 3 от сигналите и е съставила 3 протокола за нанесените щети. На база на съставените протоколи до МОСВ са изпратени общо 3 предложения за изплащане на обезщетения на собствениците за нанесените щети. За един от сигналите ощетеното лице не се е явило, с което възпрепятства огледа и откриването на мястото на нападението. В резултат комисията е съставила протокол и е прекратила разглеждането на сигнала.

Предприети административно-наказателни мерки:
През месец март 2014 г. са съставени 7 бр. АУАН:

 1. Акт на ГПУ – Петрич от 01.03.2014 г. срещу „Тели Ресайклинг БГ" ООД, гр. София за установен незаконен превоз на опасни отпадъци на ГКПП Промахон/Кулата.
 2. Акт на ГПУ – Петрич от 01.03.2014 г. срещу „Бултранс" ООД, гр. Сливен за установено извършване на трансграничен превоз на отпадъци, без товара да е съпроводен с документ за превоз и копие от нотификация, установен на ГКПП Промахон/Кулата.
 3. Акт №1-06/14.03.2014 г. на „Захов - МД" ЕООД, гр. Банско, за нарушение на чл. 30л от ЗЧАВ - дружеството не е извършило регистрация на експлоатираната инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, чиято дейност попада в Приложение №1 към Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда.
 4. Акт №2-06/18.03.2014 г. на „Юро Дийл" ЕООД, гр. Гоце Делчев, за нарушение на чл. 30л от ЗЧАВ - дружеството не е извършило регистрация на експлоатираната инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, чиято дейност попада в Приложение №1 към Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда.
 5. Акт №3-06/18.03.2014 г. на „Би и Би България" ООД, с. Абланица, общ. Хаджидимово, за нарушение на чл. 30л от ЗЧАВ - дружеството не е извършило регистрация на експлоатираната инсталация за производство на обувки, чиято дейност попада в Приложение №1 към Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда.
 6. Акт №4-06/19.03.2014 г. на „Химтех - 2003" ООД, гр. Гоце Делчев, за нарушение на чл. 30л от ЗЧАВ - дружеството не е извършило регистрация на експлоатираната инсталация за производство на технически каучукови изделия, чиято дейност попада в Приложение №1 към Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда.
 7. Акт №5-06/19.03.2014 г. на „Робифирпласт" ЕООД, гр.Кочериново, за нарушение на чл. 30л от ЗЧАВ - дружеството не е извършило регистрация на експлоатираната инсталация за флексопечат, чиято дейност попада в Приложение №1 към Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда.

През месец март 2014 г. са издадени 9 бр. наказателни постановления на стойност 27800 лв., както следва:
Отпадъци:

 1. НП № 6-13/19.03.2014 г. – „Билдинг Компани" ЕООД, с. Дебрен, общ. Гърмен, за неизпълнение на предписание, дадено по реда на ЗУО за извършване на класификация на отпадъците, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева по ЗУО.
 2. НП № 4-13/13.03.2014 г. – Кирил Андонов Апостолов, с. Микрево, общ. Струмяни, за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали без регистрация по Търговския закон и без Разрешение за дейности по третиране на отпадъци, изисквано по реда на чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, е наложено административно наказание „глоба" в общ размер на 2800 лв.
 3. НП № 5-13/28.03.2014 г. – „Метро Кеш Енд Кери България" ЕООД, гр. София, за неизвършване на класификация на отпадъците, образувани през 2013 г. от дейността на експлоатиран от дружеството обект в гр. Банско, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева по ЗУО.
 4. НП № 4-25/27.03.2014 г. – „Тингер" ООД, гр. Гоце Делчев, за неизвършване на класификация на отпадъците, образувани през 2013 г. от дейността на експлоатиран от дружеството обект в гр. Гоце Делчев, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева по ЗУО.

Води:

 1. НП № 11-11/18.03.2014 г. – ПСК "Спартак", с. Склаве, общ. Сандански, за ползване на воден обект, в отклонение на условията в издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води от директора на БДЗБР – Благоевград, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева по ЗВ.
 2. НП № 12-11/27.03.2014 г. – „Щампа експрес" ООД, гр. Сандански, за ползване на воден обект, в отклонение на условията в издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води от директора на БДЗБР – Благоевград, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева по ЗВ.

Въздух:

 1. НП № 6-06/21.03.2014 г. – Христо Б. Сайменов, с. Коларово, общ. Петрич, за неосигуряване през 2012 г. на проверки за херметичност/течове на хладилни инсталации, съдържащи флуориран парников газ R 404А, по реда на ЗЧАВ е наложено административно наказание „глоба" в размер на 2000 лева.
 2. НП № 7-06/28.03.2014 г. – „Метро Кеш Енд Кери България" ЕООД, гр. София, за непредставяне на досиета на системи за четири хладилни инсталации, по реда на ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

ЗООС:

 1. НП № 02-03/19.03.2014 г. – „Билдинг Компани" ЕООД, с. Дебрен, общ. Гърмен, за неизпълнение на предписание, дадено по реда на ЗООС, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева по ЗООС.

През месец март 2014 г. няма издадени НП за налагане на санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.
През периода със заповед на директора на РИОСВ е възобновена една текуща месечна санкция и е спряна една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:

 • Заповед № С-8-11-2/13.03.2014 г. за възобновяване на текуща месечна санкция, наложена с наказателно постановление № С-8-11/09.12.2013 г. на „Агромах „ ЕООД с. Бело поле за обект „ТМСИ" – с. Бело поле, за заустване на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показател Неразтворени вещества, в размер на 5 917 лв. считано от 14.10.2013 г. 
 • Заповед № С-6-10-3/18.03.2014 г. за спиране на текуща месечна санкция, наложена с наказателно постановление № С-2-10/17.04.2012 г. на „Меандър" ООД, гр. София, експлоатиращо млекопреработвателно предприятие в с. Черна Места, община Якоруда, за заустване на води в отклонение от индивидуалните емисионни ограничения съгласно издаденото разрешително за заустване.