Съдържание

Посетители

В момента има 235  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м. декември 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. декември 2020 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
49 72 0 0 0 7 39000 14847,14 1 270,00 3513,97 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец декември 2020 г. са извършени общо 72 бр. проверки на 49 бр. обекта. Няма съставени АУАН и са издадени 7 НП с общ размер 39600 лв.
През месеца са извършени общо 26 бр. извънредни проверки, в това число:
- 11 бр. по проекти финансирани от ПУДООС;
- 6 бр. по жалби и сигнали;
- 6 бр. по искане на МВР;
- 2 бр. за съставяне на санкции;
- 1 бр. последваща проверка.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по проекти финансирани от ПУДООС;
- Проверки по искане на МВР;
- Проверки по жалби и сигнали.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

- Във връзка с постъпил сигнал, при проверка в района на животински пазар в гр. Благоевград, на 03.12.2020 г., е установено замърсяване с битови и строителни отпадъци. Дадено е предписание за почистване на замърсяванията. Предписанието е изпълнено в срок.
- Във връзка с постъпил сигнал относно нерегламентирано замърсяване в непосредствена близост до реката, завода и гробищен парк в град Кресна, на 03.12.2020 г. е извършена проверка на място. При проверката е установено нерегламентирано замърсяване основно със строителни отпадъци, като са налични и битови такива. На кмета на Община Кресна е дадено предписание за почистване на замърсения терен в срок до 06.01.2021 г.
- На 11.12.2020 г. е извършена проверка по жалба на оранжерии в землището на с. Лешница, общ. Сандански, като непосредствено до нея е установено наличие на чували с текстилни изрезки. Даденото е предписание за почистване на замърсяването, което е изпълнено в срок.
- Във връзка с постъпил сигнал относно нерегламентирано замърсяване в с. Ново Кономлади, общ. Петрич, на 18.12.2020 г. е извършена проверка на място, като е установено нерегламентирано замърсяване с битови и строителни отпадъци, отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки, текстилни изрезки по дължината на т. нар. „стар път“ от с. Генерал Тошево за с. Левуново. Дадено е предписание за почистване на замърсения терен в срок до 07.01.2021 г.
- Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на р. Струма от Производствената площадка на „Грома холд“ ЕООД , с. Бело поле, общ. Благоевград е извършена проверка съвместно с представители на БД „ЗБР“ и РЛ - Благоевград. Сигналът е основателен. При проверката е констатирано, че на обект „ТМСИ и Асфалтова база“ е извършвана производствена дейност по промиване на инертен материал, като формираните производствени отпадъчни води са постъпвали в трисекционния утаител на ТМСИ. Пречиствателното съоръжение е със запълнен обем и на изход от него в р. Струма са се зауствали мътни, видимо непречистени отпадъчни води. От РЛ- Благоевград е извършено пробовземане на отпадъчни води. Резултатите от емисионния контрол показват неспазване на индивидуалните емисионни ограничения. Констатираните стойности са по-високи от тези, за чието неспазване на дружеството е наложена текуща месечна санкция и в съответствие с разпоредбите на чл.69б, ал.8 от Закона за опазване на околната среда със Заповед № С-2-11-1/22.12.2020 г. същата е отменена, с цел налагане на нова санкция.
Във връзка с постъпил сигнал срещу дейността на цех за производство на пелети, находящ се в Промишлена зона в района на ЖП гара, гр. Добринище, експлоатиран от „Еко 5 пелет“ ЕООД, на 21.12.2020 г. в часовия интервал 19:50 – 21:00 ч. е извършена съвместна проверка с представител на кметство гр. Добринище. Подателят на сигнала не присъства при проверката. Същият е уведомен предварително за датата и часа на извършването и. По време на проверката инсталацията работи в нормален технологичен режим. Дробилката за дървесина (основния източник на шум в околната среда) не работи.
Извършен е оглед на всички изпускащи устройства към инсталацията за производство на пелети, както и на съоръженията за пречистване (циклони), преди всяко от тях. Установено е, че работния режим на обекта е двусменен от 05:00 – 13:00 ч. и от 13:00 – 21:00 ч., 5 дни седмично.
Относно режима на работа на обекта във вечерните и нощните часове компетентен орган е общинска администрация, респ. кмета на Община Банско.

По искане на ОД на МВР-Благоевград са извършени 6 бр. проверки на площадки, на които се извършват дейности по третиране на пластмаса. При проверката не са констатирани нарушения.
Извършени са проверки по документи на 8 общински администрации за изпълнение задълженията на кметовете по чл. 19 от ЗУО.
Във връзка с годишния план са извършени 4 бр. проверки по документи, от които 2 бр. на болнични заведения и 2 бр. на лица, притежаващи документи, издадени по ред на ЗУО за извършване на събиране и транспортиране на отпадъци.

През месец Декември 2020 г. няма съставени АУАН.
* АУАН № 4-20/23.11.2020 г. е съставен на управителя на „Неокласик“ ЕООД, гр. Костинброд, експлоатиращ цех за производство на мебели, находящ се в гр. Банско - за нарушение на чл. 41, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), относно неизпълнение на предписание (за монтиране на камера за нанасяне на покрития върху дървени повърхности с необходимите съоръжения, както и изграждане на изпускащо устройство (въздуховод) след вентилатора, отвеждащ емисиите от ЛОС в атмосферния въздух. /Не е отчетен през месец Ноември/

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. Декември 2020 г. са издадени седем наказателни постановления, както следва:

ЗУО:
1. НП № 6-25/11.12.2020 г. - „ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД, гр. София, за извършено от страна на дружеството нарушение на разпоредбата на чл. 135, ал. 3, т.2 във връзка с чл. 79, ал. 2 и чл. 78, ал. 3, т. 3 от ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева;
2. НП № 7-25/11.12.2020 г. - „ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД, гр. София, за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 2, §35, б. “ж“ (iii) от Регламент (ЕО) 1013/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци, а именно незаконен трансграничен превоз на неопасни отпадъци, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева;

ЗЗВВХВС:
3. НП № 2-08/09.12.2020 г. – ПК „ЕДИНСТВО“ – с- Копривлен, затова че като вносител е въвело на територията на Общността от трета страна - химично вещество /дървени въглища/, без да е извършило регистрация в Европейската агенция по химикали (ECHA), за което нарушение на разпоредбата на чл. 35, ал. 1, т. 33 от ЗЗВВХВС, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева.
4. НП № 3-08/17.12.2020 г. – „ВИВАТО 2016“ ЕООД, гр. Пловдив, затова че като вносител е въвело на територията на Общността от трета страна - химично вещество /дървени въглища/, без да е извършило регистрация в Европейската агенция по химикали (ECHA), за което нарушение на разпоредбата на чл. 35, ал. 1, т. 33 от ЗЗВВХВС, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева.

ЗЧАВ:
5. НП № 3-20/15.12.2020 г. – „Зенит-357“ ЕООД, с. Елешница, за това че не е провело емисионен контрол – собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух след барабанната сушилня с директен контакт към инсталацията за производство на пелети, в експлоатиран от дружеството - Цех за първична обработка на дървесина и производство на пелети, находящ се в с. Елешница, и за което нарушение на основание чл. 36, ал. 1, във връзка с чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

6. НП № 2-06/02.12.2020 г. - „БИЛЯНА НИТУЕЪР“ EООД, гр. Петрич (предприятие за производство на трикотажни изделия) за нарушение на чл. 34и, ал. 18, т. 2 от ЗЧАВ във връзка с чл. 4, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент- като оператор на оборудване съдържащо над 5 тона СО2 еквивалент, дружеството не е осигурило (извършило) проверки за течове на стационарното климатично оборудване съгласно изискванията на чл. 4, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕС) №517/2014, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лева.
ЗБР:
7. НП №4-22/15.12.2020 г. - Г.А.Д., за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, изразяващо се в превръщане на имот с НТП: Ливада по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, общ. Петрич, обл. Благоевград в обработваема земя, в нарушение на забраната за залесяване на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения по т. 6.2. от Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на на Защитена зона BG0002098 “Рупите“ за опазване на дивите птици (обн. ДВ, бр. 28/2010 г.), е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева.

С НП и заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена текуща месечна санкции по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

- С НП № С-4-11/04.12.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград на „Екорепласт“ ООД гр. София е наложена еднократна санкция в размер на 270 лв. за заустване на отпадъчни води в р. Мелнишка от обект “Цех за преработка и рециклиране на отпадъчни пластмаси”, находящ се в с. Капатово, община Петрич за незпазване на ИЕО, постановени в Разрешително за заустване № 43120070/13.01.2017 г. по показатели НРВ и БПК5 за определен период от време в работни часове.