Съдържание

Посетители

В момента има 233  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за октомври 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. октомври 2017 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ октомври
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления

събрани суми от имуществени 

санкции и глоби

наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
90 110 4 0 0 4 9000 3956,39 0 0,00 8767,35 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец октомври 2017 г. са извършени общо 110 бр. проверки на 90 бр. обекта, съставени са 4 бр. АУАН и са издадени 4 бр. НП на обща стойност 9 000 лв.
През месеца са извършени общо 28 бр. извънредни проверки, в това число:
- 1 бр. по постъпил сигнал;
- 18 бр. по заповед на министъра на ОСВ;
- 3 бр. по изпълнение на проекти, финансирани от ПУДООС;
- 4 бр. на обекти, извън плана за контролна дейност за 2017 г.;
- 1 бр. във връзка с отмяна на санкция по „води“;
- 1 бр. във връзка с налагане на санкция по „води“.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по писмо на МОСВ относно пуснатите на пазара полимерни торбички;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

През месеца е извършена една проверка по постъпили жалби и сигнали:
- По сигнал от тел. 112 за замърсяване водите на р. Струма от Производствена база „Агромах“, е извършена проверка на 19.10.2017 г. съвместно с РЛ и БД. По време на проверката не е установено замърсяване (помътняване) на водите на река Струма в участъка на производствената база. Резултатите от извършената проверка показват, че сигналът е неоснователен.

Отпадъци: През месеца са извършени 48 проверки, от които 16 извънредни и 32 планови, дадени са 19 броя предписания. 15 от извънредните проверки са във връзка с писмо на МОСВ, изх. № 05-08-2216/31.07.2017 г., относно контрол върху пуснатите на пазара полимерни торбички. На три от проверяваните дружества са дадени предписания за представяне в РИОСВ - Благоевград на документи, доказващи произхода на ползваните полимерни торбички, както и че за тях е заплатена дължимата продуктова такса по реда на ЗУО. В периода са извършени планови проверки на територията на Община Петрич и Община Кресна за наличие на нерегламентирани замърсявания. Установени са замърсявания на териториите на двете проверявани общини. Дадени са предписания за почистването им в срок до 17.11.2017 г. През октомври са извършени две проверки за чистотата на републиканската пътна мрежа. При проверките, на територията на РПС – Дупница и РПС – Разлог са констотирани замърсявания и са дадени предписания за почистването им до 13.11.2017 г.
Химикали: В изпълнение на Пети европейски координиран проект (REF-5), на основание писмо на МОСВ с изх. № 12-00-1547/09.01.2017 г. са извършени извънредни съвместни проверки с РЗИ и ГИТ на 3 бр. обекти. Не са дадени предписания. Попълнени са чек-листове свързани с проекта.

АУАН
През месец октомври 2017 г. са съставени 4 бр. акта за установени административни нарушения:

1. АУАН № 1-22/11.10.2017 г. на Стоимен Пандурски от гр. Кочериново за извършено нарушение на чл. 124, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с т. 5.2. от Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона „Кочериново“ с идентификационен код BG0002099 (обн. ДВ. бр. 102 от 2008 г.), изразяващо се в превръщане на имоти с НТП: ливади в обработваеми земи в нарушение на забраната, регламентира в цитираната заповед;
2. АУАН № 1-22/12.10.2017 г. на „АГРОЛАНД“ ООД, ЕИК: 101797518, със седалище и адрес на управление: обл. Благоевград, общ. Хаджидимово, гр. Хаджидимово, ул. „Пирин“ № 4 за извършено нарушение на чл. 124, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с т. 6.1. от Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона „Места“ с идентификационен код BG0002076 (обн. ДВ. бр. 51 от 2010 г.), изразяващо се в превръщане на имот с НТП: Пасища, мера в обработваеми земи в нарушение на забраната, регламентира в цитираната заповед;
3. АУАН № 5-22/24.10.2017 г. на Никола Благоев Руйчев от гр. Гоце Делчев, ул. „Солун“ № 14 за извършено нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие, а именно същият е разрушил (съборил) с помощта на дървен прът 5-6 гнезда от фасадата на кметството на с. Крушево, общ. Гърмен на вида Градска лястовица (Delichon urbicа). Екземплярът от вида Градска лястовица (Delichon urbicа) е включен в Приложение №3 /защитени видове/ към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие.
4. АУАН № 4-22/24.10.2017 г. на Сдружение „ЗА ДИВА ПРИРОДА – БАЛКАНИ“, ЕИК 831467860, гр. София за извършено нарушение на чл. 22, ал. 1 от Закона за защита на животните (обн., ДВ, бр. 13/2008 г., с посл. изм. и доп.), именно същото не е подало в РИОСВ – Благоевград заявление за регистрация и не е регистрирало получени два броя диви животни от вида вълк – Canis lupus, родени на 15.05.2017 г., женски и мъжки екземпляр в 14-дневен срок от датата на придобиването им.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. октомври 2017 г. са издадени 4 бр. наказателни постановления на обща стойност 9 000 лв., както следва:
ЗУО:
1. НП № 1-13/231.10.2017 г. – Людмил Терзиев, в качеството му на Кмет на община Хаджидимово, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища на територията на община Община Хаджидимово. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000 лв. по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
ЗЗШОС:
2. НП № 6-06/31.10.2017 г. – „АЛБИР“ ООД, с. Беласица, общ. Петрич, за предизвикване на шум в околната среда над граничните дневни стойности за жилищни зони и територии, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС);
ЗООС:
3. НП № 2-07/31.10.2017 г. – „МАРГЕМИН“ ЕООД, гр. София, за неспазване на условия от Решение по ОВОС №15-7/2011 г., издадено от Министъра на околната среда и водите, е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лева по Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
ЗВ:
4. НП № 2-11/31.10.2017 г. – „ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД, гр. София, за неспазване на ИЕО на зауствани/изхвърлени отпадъчни води в р. Мелнишка, определени в притежавано от дружеството разрешително за заустване, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по Закона за водите (ЗВ).

Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена 1 бр. текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

1. Със Заповед № С -1-11-2/24.10.2017 г. на директора на РИОСВ Благоевград е отменена текуща месечна санкция за неспазване на ИЕО на вредни вещества на заустваните в отводнителен канал, поречие р. Струма отпадъчни води, постановени в Разрешително за заустване № 43720010/14.01.2013 г. на „Дамяница“ АД с. Дамяница за обект “Винарна Дамяница”.

Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена 1 бр. принудителна административна мярка (ПАМ) както следва:

1. Заповед №386/27.10.2017 г. за прилагане на принудителна административна мярка, с която се нарежда да бъде преустановена експлоатацията в т.ч. дейностите по събиране (приемане) и обезвреждане (депониране) на отпадъци на общинско депо за твърди и битови отпадъци на гр. Разлог, област Благоевград, намиращо се в имот с идентификатор 61813.242.188, м. „Седръч“, землище на гр. Разлог.