Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. ноември 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. ноември 2020 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
63 85 6 0 0 2 12000 13079,42 3 62,00 1497,77 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец ноември 2020 г. са извършени общо 85 бр. проверки на 63 бр. обекта, съставени са 6 АУАН и са издадени 2 НП с общ размер 12000 лв.
През месеца са извършени общо 37 бр. извънредни проверки, в това число:
- 18 бр. по проекти финансирани от ПУДООС;
- 7 бр. по жалби и сигнали;
- 5 бр. за съставяне и отмяна на санкции;
- 4 бр. по писма от МОСВ;
- 2 бр. последващи проверки;
- 1 бр. по разпореждане на РП.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по проекти финансирани от ПУДООС;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по жалби и сигнали.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

На 05.11.2020 г. във връзка с постъпил сигнал, на „зелен телефон“ в МОСВ относно замърсяване на въздуха от дейността на леярна, намираща се над детската градина в с. Дрангово, общ. Петрич е извършена проверка на „Стак“ ООД. При извършената проверка е установено, че дружеството експлоатира две индукционни пещи „ПИ- 160“, с капацитет по 80 кг/час за всяка една. Индукционните пещи се захранват с електрическа енергия. Над всяка пещ е изградена местна вентилация (чадър), като въздуховодите се събират в общо изпускащо устройство. В момента на проверката работи едната индукционна пещ (двете пещи не могат да работят едновременно). До момента дружеството не е провеждало собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, от местната вентилация към индукционните пещи, съгл. чл. 42 от Наредба №1/2005 г. Обектът притежава удостоверение за въвеждане в експлоатация. Дадени са три броя предписания.
На 17.11.2020 г. във връзка с постъпил сигнал, на „зелен телефон“ на РИОСВ- Благоевград относно замърсяване на въздуха от фирма „Рилес“ ООД от изгаряне на дървесина. При извършената проверка на място е установено, че дружеството произвежда фурнир и изделия от дървесина. За технологични нужди се ползват два броя котли (за захранване на парилни камери и сушилня за фурнир). Котлите изгарят дървесни отпадъци. По време на проверката се наблюдава периодично изпушване на комините. Котлите са с топлинна мощност под 500 кВт и не подлежат на контрол чрез измервания на емисиите, съгл. Наредба №1/2005 г. При проверката е установено, че дружеството извършва дейност без документ по чл. 35 от ЗУО и без да е извършило класификация на генерирания от дейността си отпадък. Дадени са предписания за класифициране на отпадъка и подаване на заявление по образец № 1 към чл. 78, ал. 3 и ал. 4 от ЗУО.
На 17.11.2020 г. във връзка с постъпил сигнал на „зелен телефон“ на РИОСВ- Благоевград от началник отдел „Общинска охрана и обществен ред“ към Община Благоевград, относно замърсяване на въздуха от „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград. Извършена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ - Благоевград във времевия интервал от 21.00-22.00 ч. При извършената проверка на място е установено, че инсталацията работи в нормален технологичен режим. Като гориво към котела се подават слънчогледови пелети. Котелът работи с 90 % процента натоварване. Димните газове, които се изпускат от изпускащото устройство са видимо светли. Не се установява наличие на интензивно миришещи вещества извън границите на обекта.

През месец Ноември 2020 г. са съставени 6 броя АУАН, како следва:

 1. АУАН № 2-11/09.11.2020 г. на община Струмяни за не извършване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води на изход от КС на с. Илинденци, община Струмяни, съгласно издадено Разрешително за заустване № 43110176/23.02.2018 г. Нарушение на разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 29 от ЗВ.
 2. АУАН № 3-11/09.11.2020 г. на община Струмяни за не извършване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води на изход от КС на с. Струмяни, съгласно издадено Разрешително за заустване № 43110175/23.02.2018 г. Нарушение на разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 29 от ЗВ.
 3. АУАН № 4-11/09.11.2020 г. на община Струмяни за не извършване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води на изход от КС на с. Микрево, община Струмяни, съгласно издадено Разрешително за заустване № 43110177/23.02.2018 г. Нарушение на разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 29 от ЗВ.
 4. АУАН № 5-11/09.11.2020 г. на община Струмяни за неизпълнение на законовите задължения за поддържане в техническа и експлоатационна изправност канализационната мрежа на с. Микрево, общ. Струмяни и не осигуряване на нормална експлоатация, съгласно издадено Разрешително за заустване № 43110177/23.02.2018 г. Нарушение на разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 43 от ЗВ.
 5. АУАН № 6-11/16.11.2020 г. на община Симитли за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води на изход от КС на с. Черниче, общ. Симитли без необходимото за това основание. Нарушение на разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 2 от ЗВ.
 6. АУАН № 3-14/30.11.2020 г. на ЕТ „Иван Трендафилов“, гр. Кресна, за водене на невярна отчетност, чл. 135, ал. 1, т. 3, пр. ІІ, във връзка с чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 48, ал. 1 от ЗУО и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Наредба № 1.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. Ноември 2020 г. са издадени две наказателни постановления, както следва:

ЗУО:
НП № 2-14/20.11.2020 г. – „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД, гр. Благоевград, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО във връзка с притежаван от дружеството Регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.

ЗЗВВХВС:
НП № 1-08/27.11.2020 г. – „Карбоники 2012“ ЕООД, гр. Благоевград, затова че като вносител е въвело на територията на Общността от трета страна - химично вещество /дървени въглища/, без да е извършило регистрация в Европейската агенция по химикали (ECHA), за което нарушение на разпоредбата на чл. 35, ал. 1, т. 33 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси/ЗЗВВХВС/, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева.

С НП и заповед на директора на РИОСВ – Благоевград са наложени и отменани текущи месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

 • С НП № С-05-06/18.11.2020 г. на „Мултитруп” ООД, с. Кърналово, общ. Петрич е наложена текущата месечна санкция в размер на 27,00 лв./месец, за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с „прахообразни вещества“, въз основа на проведени контролни измервания от две изпускащи устройства (К1 и К2) след 2 бр. циклонни сушилни с директен контакт към инсталация за производство на пелети.
 • С НП № С-06-06/23.11.2020 г. на „Мебелфаб“ АД, гр. Благоевград е наложена текущата месечна санкция в размер на 14 лв./месец, за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с „прах“ и „въглероден оксид“, въз основа на проведени собствени периодични измервания на котел тип „EKY/S 500“, с топлинна мощност 581,5 kW, предназначен да изгаря твърдо гориво (дървесни отпадъци и пелети), инсталиран във фабрика за производство на столове.
 • Със Заповед № С-03-20-1/23.11.2020 г. на „Мебелфаб“ АД, гр. Благоевград, е отменена текуща месечна санкция в размер на 19 лв./месец, поради демонтиране на котел тип „EKO-S-800“, с топлинна мощност 897 кW, с което е преустановено замърсяването на атмосферния въздух с прах и въглероден оксид над допустимите норми.
 • Със Заповед № С-01-06-7/26.11.2020 г. на „Съни- Тера 2007” АД, землище на с. Крупник, местност „Орловец“, общ. Симитли, е отменена текуща месечна санкция в размер на 186 лв./месец, поради преустановяване на замърсяването на околната среда (демонтаж на инсталация за производство на пелети) от 2 бр. изпускащи устройства (въздуховоди К1 и К2) след циклонна сушилня за дървесни трици с индиректен контакт към инсталация за производство на пелети.
 • С НП № С-3-11/30.11.2020 г. на директора на РИОСВ- Благоевград на „Георесурс” ЕООД гр. Симитли е наложена текуща месечна санкция за заустване на отпадъчни води в р. Струма от обект „ТМСИ“, находящ се в местността „Ормана“, землище на с. Крупник за неспазване на ИЕО, определени в Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120053/26.09.2016г., продължено с Решение № ПО-01-105/26.07.2017 г. по показател Неразтворени вещества в размер на 21,00 лв.