Съдържание

Посетители

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м.юли 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.юли 2019 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
78 98 2 0 0 0 0 4723,34 0 0 923,00 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец юли 2019 г. са извършени общо 98 бр. проверки на 78 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН. През месеца няма издадени НП.
През периода са извършени общо 10 бр. извънредни проверки, в това число:
- 3 бр. за изпълнение на предписания;
- 4 бр. по искане на МВР;
- 1 бр. във връзка с регистрационен документ по ЗУО;
- 1 бр. по внесено уведомление за ИП;
- 1 бр. извън плана за контролна дейност през 2019 г.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Отпадъци: За период са извършени 19 проверки на площадки за дейности с отпадъци, от които 16 са във връзка с изпълнението на годишния план за дейността на РИОСВ – Благоевград и 3 броя писмо с вх. 2404/17.07.2019 г. на Областна дирекция на МВР-Благоевград. На 5 от проверените площадки са констатирани пропуски, в т.ч. съхраняване на отпадъци на площадката за период по дълъг от определения в ЗУО, липса на документи (договори за предаване на отпадъци, отчетни книги, годишни отчети и други) за което от страна РИОСВ - Благоевград са дадени предписания със срокове за изпълнение през месец август 2019 г. Извършени са проверки на 3 общини – Сандански, Петрич и Гърмен, относно задълженията на кмета на общината разписани в чл. 19 от Закона за управление на отпадъците. Извършени са проверки за чистотата на републиканската пътна мрежа на територията на РПС - Дупница, РПС - Разлог и РПС - Петрич. Нерегламентирани замърсявания са установени на територията на РПС - Разлог и РПС-Петрич, за което от РИОСВ - Благоевград са дадени предписания за почистване в срок до края на м. август 2019 г.

АУАН
През месец юли 2019 г. са съставени 2 бр. акта за установени административни нарушения, како следва:

  1. АУАН №1-06/08.07.2019 г. на „Темелков Къмпани“ ЕООД, с. Мусомище, общ. Гоце Делчев (цех за първична обработка на дървесина), за нарушение на чл.35, ал. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 70, ал. 8 и 9 от Наредба №1/2005 г.(ДВ бр.64/2005 г.), относно неорганизирано и разсредоточено изпускане на емисии на прахообразни вещества в атмосферния въздух, поради липса на крайна точка на аспирационната система (бункер).
  2. АУАН № 4-14/31.07.2019 г. на “Регина транс“ ЕООД, гр. Сандански за неводене на отчетност по отпадъците, на основание чл. 135, ал. 1, т. 1 пр. I-во, във връзка с чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 48, ал. 1 от ЗУО и във връзка с чл. 7, т. 2 от Наредба № 1.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През периода няма издадени наказателни постановления
През периода няма наложени санкции по реда на чл. 69 от ЗООС
През периода няма наложени ПАМ