Съдържание

Посетители

В момента има 734  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2012 г.

месец октомври 2012 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 27.09.2012 г. зелен телефон От комините на "Мебелфаб" АД - Благоевград, в събота и неделя сутрин се изпуска черен дим с неприятна миризма РИОСВ-Благоевград На дружеството е извършена планова комплексна проверка на 13.09.2012г. Дружеството използва два броя котли , изгарящи твърдо гориво  - въглища и изрезки. Единият котел е с мощност над 0,5MW. Същият подлежи на контрол според изискванията на Наредба 1 за Норми за допустими емисии на вредни вещества , в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Дружеството извършва СПИ на емисиите от котела. Предстои до края на 2012г. да се извършат контролни измервания на котела. Дадено е предписание до 31.12.2012г. дружеството да извърши СПИ на емисиите на органични вещества от лакозаливната инсталация
2 19.10.2012 г. зелен телефон От комина на обект в района на "Агрима Водолей", излиза гъст, черен дим и се отделят сажди РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на 19.10.2012г. Сигналът е основателен. Установено е , че от дейността на "Био Тец Рубин 08", разрположен в промишлена зона на Благоевград, се изпускат черен дим и сажди. По данни на управителя на дружеството , обектът е въведен в експлоатация в края на 2011г., но по технически причини производствената дейност е започнала на 18.10.2012 г. За работа на котлите се използва биогориво - слънчогледово семе и ориз, около 15т./денонощие, с цел производство на ел. енергия. Установено е, че от дейността на дружеството , в коритото на река Бл. Бистрица са изхвърлени производствени отпадъци. Дадени са предписания да не се допуска изхвърляне на сажди  и да се почистят и депонират отпадъците от коритото на реката.

3

21.09.2012 г.

електронна поща
Замърсяване на водите на река "Пиринска Бистрица" от изграден свинарник над коритото на реката, в земл. На с .Кулата - община Петрич

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка съвместно с кмета на с. Кулата, на 02.10.2012г. Жалбата е основателна. Обектът е собственост на Йордан Шарков, жител на с. Кулата и в него се отглеждат 10 бр. свине. Установено е , че в следствие на измиването на боксовете в свинарника (един път дневно) отпадъчните води, без пречистване се заустват директно в онапоителен канал, който води началото си от река "Пиринска Бистрица". Намеренията на собственика са да прекрати отглеждането на животни до три месеца. Дадено е предписание да се прекъсне връзката на боксовете с напоителния канал и почистването да се извдършва "на сухо". При продължаващи нарушения ще бъдат предприети административно-наказателни действия. Жалбоподателят е уведомен за резултатите от проверката.