Съдържание

Посетители

В момента има 219  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2020 г.

месец ноември 2020 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 26.10.2020 Сигнал за замърсяване на въздуха от дейността на леярна, разположена над детска градина в с. Дрангово, общ. Петрич "зелен телефон" в МОСВ РИОСВ - Благоевград На 05.11.2020 г. при извършената проверка е установено, че дружеството експлоатира две индукционни пещи, захранвани с електрическа енергия. Над всяка пещ е изградена местна вентилация (чадър), като въздуховодите се събират в общо изпускащо устройство. Дадени са 3 бр. предписания (за издигане височината на изпускащото устройство, изпълнение на точка за вземане на проби и съгласуването и, както и провеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
2 05.11.2020 Сигнал за изгаряне на ПДЧ в цех за мебели в гр. Благоевград, ул. "Александър фон Хомбулд" при ул. "Славянска" зелен телефон

Община Благоевград

Препратена по компетентност на кмета на Община Благоевград.
3 09.11.2020 Сигнал от жители на с. Бачево, живущи на ул. "Паисий Хилендарски", относно замърсяване с прах, вследствие на не асфалтираната улица електронна  поща

 

Община Разлог

 

Препратена по компетентност на кмета на Община Разлог.
4 10.11.2020 Сигнал за замърсяване на въздуха от дърводелски цех, експлоатиран от "Рилес" ООД, находящ се в с. Зелен дол, общ. Благоевград зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Извършена проверка на място на 17.11.2020 г., при която е установено, че "Рилес" ООД произвежда фурнир и изделия от дървесина. За технологични нужди се ползват два броя котли (за захранване на парилни камери и сушилня за фурнир), изгарящи дървесни отпадъци, с топлинна мощност под 500 кВт и неподлежащи на контрол чрез измервания на емисиите, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.) По време на проверката се наблюдава периодично изпушване на комините. Дадени са предписания по ЗУО (за класификация на образуваните производствени отпадъци и подаване в РИОСВ - Благоевград заявление за регистрация и издаване на регистрационен документ за оползотворяване на производствени неопасни отпадъци).
5 13.11.2020 Сигнал за изгаряне на масла и гуми в автосервиз в гр. Петрич на ул. "Зографски манастир" №15 зелен телефон Община Петрич Препратена по компетентност на кмета на Община Петрич.
6 17.11.2020 Постъпил сигнал относно замърсяване на въздуха от „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ - Благоевград във времевия интервал от 21.00- 22.00 ч. на 17.11.2020 г. Установено е, че инсталацията работи в нормален технологичен режим. Като гориво към котела се подават слънчогледови пелети. Котелът работи с 90 % процента натоварване. Димните газове, които се изпускат от изпускащото устройство (комин) са видимо светли. Не е установено наличие на интензивно миришещи вещества извън границите на обекта.
7 19.11.2020 Сигнал за нерегламентирано замърсяване в района на животинския пазар, гр. Благоевград електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Благоевград

На 03.12.2020 г. е извършена проверка на място. Направен е обход на визирания в сигнала участък. Установено е нерегламентирано замърсяване с битови и строителни отпадъци. На кмета на община Благоевград е дадено предписание за почистване на замърсения терен в срок до 14.12.2020 г., като в РИОСВ- Благоевград следва да се представят и документи, удостоверяващи насочването на наличните отпадъците за обезвреждане на РДНО.
8 20.11.2020 Сигнал за нерегламентирано сметище в непосредствена близост до реката, завода и гробищен парк в град Кресна, община Кресна, област Благоевград електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Кресна

На 03.12.2020 г. е извършена проверка на място, в На 03.12.2020 г. е извършена проверка на място, в присъствието на служители на Общинска администрация – Кресна. Направен е обход на визирания в сигнала участък Установено е нерегламентирано замърсяване основно със строителни отпадъци, като са налични и битови в поземлен имот № 14492.5.51. Предвид това, че отпадъците са образувани в резултат от дейността на населението на общината, на кмета на Община Кресна е дадено предписание за почистване на замърсения терен в срок до 06.01.2021 г., като в РИОСВ-Благоевград следва да се представят и документи, удостоверяващи насочването на наличните отпадъците за последващо третиране на лица, притежаващи документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). При определянето на времевия период за изпълнение на предписанието са взети предвид замърсената площ и наличните количества отпадъци.
В хода на проверката са представени писма на Община Кресна, изпратени до собственика на поземления имот относно стопанисването и почистването му.От РИОСВ-Благоевград ще бъде извършена последваща проверка.
9 25.11.2020 Сигнал за замърсяване на атмосферния въздух от дейността Цех за производство на пелети, разположен в двора на бивш стопански двор, с. Бараково, общ. Кочериново. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Изготвен е писмен отговор на подателя на сигнала въз основа на наличната в РИОСВ - Благоевград документация за обекта. "Дръм" ЕООД като оператор на обекта предстои през 2021 г. да извърши собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани от инсталацията. При необходимост ще бъдат предприети действия за извършване и на контролни измервания.
10 27.11.2020 Сигнал за замърсяване на р. Струма от "Грома Холд" ЕООД, с. Бело поле зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

Извършена е незабавна проверка съвместно с представители на БД ЗБР и РЛ-Благоевград. Сигналът е основателен. На изход от ПС към обект ТМСИ в р. Струма се заустват непречистени отпадъчни води, тъй като ПС е със запълнен обем и не изпълнява предназначението си. Извършено е пробовземане, въз основа на резултатите от което при необходимост ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.
11 28.11.2020 Сигнал за изгаряне на отпадъци (памперси, стари дрехи и др.) в оранжерии в района на долния мост на р. Струма в землището с. Лешница, общ. Сандански. зелен телефон Община Сандански Изпратено писмо до Община Сандански за предприемане на мерки по компетентност.