Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2020 г.

месец септември 2020 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 16.07.2020 жалба за епизодичен дразнещ шум от работата на вентилатор или компресор от ТЕЦ Рубин електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършени са контролни измервания на еквивалентните нива на шума, излъчван в околната среда от обекта (дневни,вечерни и нощни). Резултатите от измерванията по границите на производствената площадка, както и в мястото на въздействие - къщата на жалбоподателя, показват спазване на нормативно регламентираните гранични стойности на нивата на шума за съответните територии и зони. Жалбоподателят е уведомен писмено за получените резултати.
2 25.08.2020 Сигнал за извършване на незаконен добив в м. Варницата", с. Добротино зелен телефон РИОСВ - Благоевград На 25.09.2020 г. от служители на РИОСВ – Благоевград е извършена проверка на място на находище „Средния рид“, с. Добротино. При проверката на място е установено извършване на добивни дейности в обхвата на имот №015058 в землището на с. Добротино (в границите на концесионната площ). Иззети са материали на площ от около 400 кв.м, като добивните дейности са извършвани с машина (багер). не са извършвани взривни дейности. По време на проверката не са установени данни за неизпълнение на поставените условия в Решение №47-ОС/2008 г. Сигналът е препратен по компетентност до Министерство на енергетиката и БДЗБР
3 26.08.2020 Сигнал относно замърсявания с отпадъци на коритото на дере, което се намира в с. Стоб, общ. Кочериново електронна  поща

РИОСВ - Благоевград

Община Кочериново

В присъствието на служители на Оба Кочериново е извършена проверка на 11.09.2020 г., за което подателят на сигнала е уведомен с писмо (изх. №ЗТ-69(1)/09.09.2020 г.) Същият не е присъствал в момента на проверката. Установено е наличие на отпадъци в проверявания участък от дере "Буковец", разположено в урбанизирана територия, като в момента се извършвало почистване на храстовата растителност в дерето. При извършения обход на дере "Гръчковец", находящо се извън урбанизирана територия на с. Стоб, не са установени нерегламентирани замърсявания с отпадъци.
4 31.08.20 Сигнал за нерегламентирано изхвърляне на употребявани автомобилни гуми от неизвестен извършител при км 5+500 ляво на крайпътната отбивка на Републикански път II -19 "Симитли-Разлог-Банско-Добринище-Г. Делчев" електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Симитли

Сигналът е препратен по компетентност на Община Симитли и Областно пътно управление Благоевград. Теренът е почистен, за което РИОСВ - Благоевград е уведомена писмено.
5 31.08.2020 Сигнал за незаконно изземване на земни маси в земл. на с. Склаве, където минава р. Склавска електронна поща

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

На 03.09.2020 г. е извършена съвместна проверка с БДЗБР. Изготвено е писмено становище по случая до  РУ - Сандански.
6 31.08.2020 Постъпил сигнал по електронна поща за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на „Био ТЕЦ Рубин, гр. Благоевград електронна поща РИОСВ - Благоевград В часовия интервал от 20:10 ч. до 20:40 ч. на 04.09.2020 г. е извършена проверка на промишлената зона около „Био ТЕЦ Рубин“, експлоатиран от „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград.
По време на проверката инсталацията за производство на електрическа енергия, респ. котел тип ПКМ 4.5, изгарящ биомаса (слънчогледови люспи) работи и изпусканите от комина димни газове са светли. При направения обход на района около БИО ТЕЦ „Рубин“ не е установено наличие на неприятни миризми.
7 08.09.2020 Постъпил сигнал за нерегламентирано отглеждане на домашин животни /свине/ в кв. "Грамада", гр. Благоевград електронна поща Община Благоевград Препратена по компетентност до кмета на община Благоевград, с копие до жалбоподателя.
 8 08.09.2020 Сигнал относно извършени манипулации на скални ниши и монтирани макети на лешояди, съгласно информация от публикуван доклад по проект LIFE11 NAT/BG/000363 "Живот за Кресненския пролом" електронна поща РИОСВ - Благоевград При извършена е проверка на място от представителя на изпълнителя на проекта са посочени местата, където са извършвани дейности по разширяване и подобряване на места за размножаване на гнездящи лешояди в осем скални ниши в Кресненския пролом. Не е установено наличие на макети на лешояди в района на Кресненския пролом, както доказателствени факти за настъпили изменения на скалните образувания в резултат на осъществената дейност по проекта. За резултатите от проверката е уведомен писмено подателя на сигнала.
9 11.09.2020 Сигнал за наличие на мъртва риба в р. Златарица, минаваща през с. Елешница, общ. Разлог тел. 112

РИОСВ - Благоеврад

БДЗБР

Извършена е незабавна проверка, съвместно с представител на БД ЗБР - Благоевград и в присъствието на представител на "ВиК" ЕООД - Благоевград и жалбоподателя. При извършения обход на участък от р. Златарица около 1000 м е установено е наличие на мъртва риба в завирените места. Забелязана е и жива риба. с различни размери.Взети са паралелни проби от РЛ - Благоевград и "ВиК" ЕООД - Благоевград от двата канализационни колектора на с. Елешница, заустващи в р. Златарица. Не са установени превишения на нормите по измерените на място показатели.
10 18.09.2020 Сигнал за за нарушения при експлоатацията на ВЕЦ "Разлог" по конкретно водовземни съоръжения на р. "Язо" и р. Раблево, общ. Разлог по отношение на Закона за защитените територии електронна поща РИОСВ - Благоевград, БДЗБР Извършена е съвместна проверка на място с представители на БД ЗБР Благоевград и направен последващ пространствен анализ в ГИС среда, като е установено, че водовземното съоръжение на р. "Язо" за нуждите на ВЕЦ "Разлог", не попада в границите на природна забележителност ПЗ "Кьошката". Същото, отстои на около 1500 м геодезическо разстояние от карстовия извор, предмет на защита в ПЗ "Кьошката". Изпратен е отговор до подателя на сигнала, с копие до директора на БД ЗБР Благоевград.
11 23.09.2020 Сигнал за извършване на ремонтни дейности на автомобили в ж.к. "Самуил", гр. Петрич, и изхвърляне на отпадъци на улицата. зелен телефон Община Петрич Сигналът е препратен по компетентност на кмета на община Петрич за извършване на проверка и последващо уведомяване директора на РИОСВ-Благоевград.
12 25.0.2020 Сигнал за разкомплектоване на автомобили на ул. "Г. С. Раковски" №7 в с. Струмяни, както и за изхвърляне на отпадъци под моста на ЖП линията. зелен телефон Община Струмяни Сигналът е препратен по компетентност на кмета на община Струмяни
13 28.09.2020 Сигнал от жител на гр. Гоце Делчев, за замърсяване на атмосферния въздух в резултат на изгаряне на отпадъци /дървена дограма, пластмасови отпадъци, автомобилни гуми/ в огнище, разположено в частен имот електронна поща Община Гоце Делчев Сигналът е препратен на кмета на община Гоце Делчев, за предприемане на мерки по компетентност на основание Закона за чистотата на атмосферния въздух. Същевременно са дадени указания за обявяване на "зелен телефон" и електронна поща за подаване на сигнали свързани с управлението на отпадъци, във връзка с Националния план за управление на отпадъците. Копие от писмото е адресирано до подателя на сигнала.
14 28.09.2020 Сигнал за изтичане на отпадъчни води в р. Бистрица, гр. Дупница от заведение в парк Рила електронна поща РИОСВ - София Сигналът е препратен по компетентност на РИОСВ-София
15 28.09.2020 Сигнал за горене на гуми и пластмаси в частен имот на гр. Банско електронна поща Община Банско Сигналът е препратен на кмета на община Банско, за предприемане на мерки по компетентност на основание Закона за чистотата на атмосферния въздух. Същевременно са дадени указания за обявяване на "зелен телефон" и електронна поща за подаване на сигнали свързани с управлението на отпадъци, във връзка с Националния план за управление на отпадъците. Копие от писмото е адресирано до подателя на сигнала.
16 28.09.2020 Подаден сигнал за излъчване на силен шум от трафопост на ул. „Георги Настев“ и ул. „Васил Друмев“, гр. Банско (до механа „Тане“) зелен телефон РЗИ - Благоевград Сигналът е изпратен по компетентност на РЗИ - Благоевград с писмо изх. № 554/29.09.2020 г.