Съдържание

Посетители

В момента има 118  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2020 г.

месец юли 2020 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮЛИ 2020 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 08.06.2020 Сигнал Сигнал срещу "ПЛАМ-ЛИ" ЕООД, с. Крупник, общ. Симитли, за неправомерно съхраняване на гуми и масла. електронна  поща РИОСВ - Благоевград В отговор на наше писмо до кмета на община Симитли е получен документ-удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация. Извършена е проверка на 03.07.2020 г.  Констатирано е, че на обекта се извършва авторемонтна дейност. Не е установено замърсяване с гуми и масла извън границите на имота. За генерираните отпадъци са осигурени съдове и се събират разделно. Проведена е процедура за класификация на отпадъците и е заверена отчетна книга.
2  10.06.2020 Постъпил сигнал срещу "Стонас груп" ЕООД, гр. Петрич, за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци електронна поща

РИОСВ - Благоевград

На 01.07.2020 е извършена проверка на място и по документи на дружеството. Замърсяването, обект на снимковия материал е почистено, като строителните отпадъци са предадени на РДНО - Петрич, видно от представените кантарни бележки. Дадении са предписания за провеждане на процедура по издаване на регистрационен документ по ЗУО и охарактеризиране на строителни отпадъци, предназначени за депониране.
3 01.07.2020 Сигнал за наличие на дупки с миризлива течност по дървета в парк "Ловен дом" гр. Благоевград зелен телефон Община Благоевград Сигналът е изпратен по компетентност на община Благоевград, чрез телефон за сигнали.
4 03.07.2020 Сигнал за паднал ястреб на ул. "Егея" № 9 гр. Благоевград електронна поща РИОСВ - Благоевград Птицата е изпратена за настаняване в Спасителен център към Фондация "Дивите животни" в гр. София.
5 06.07.2020 Сигнал от с. Първомай, общ. Петрич за ранен щъркел. зелен телефон РИОСВ - Благоевград С разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград, птицата е настанена в Зоопарк Благоевград.
6 09.07.2020 Сигнал от с. Хвостяне, общ. Гърмен за ранен щъркел /счупено крило/. зелен телефон РИОСВ - Благоевград След престой във ветеринарна клиника и разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград, птицата е настанена в Зоопарк Благоевград
7 16.07.2020 Сигнал за мъртва риба в р. Бистрица, гр. Благоевград, над "Младежки дом" зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

Веднага е извършена проверка с представители на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" Благоевгради и Регионална лаборатория-Благоевград. Не е установено наличие на мъртва риба. Установено е замътняване на реката. Измерените показатели на място са били в границите на допустимите норми.