Съдържание

Посетители

В момента има 245  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2020 г.

месец май 2020 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАЙ 2020 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1  22.04.2020 Сигнал за незаконно строителство в местност "Рупите" електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Обищна Петрич

Извършена проверка на място. Констатирани са нарушения по ЗООС и ЗБР при изграждането на паркинг и поставянето на електрозарядна станция. Ще се предприемат административно наказателни мерки във връзка с констатациите.
2 04.05.2020 Сигнал за нерегламентирано замърсяване в. с. Пороминово, общ. Кочериново, обл. Кюстендил, около мост над р. Рилска електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на място на 22.05.2020 г. в присъствието на представител на община Кочериново и подателя на сигнал. Мястото е почистено, отпадъците са предадени на РДНО-Благоевград за обезвреждане, писмено са уведомени -подателя на сигнала и МОСВ.
3 12.05.2020 Сигнал за неправомерно заустване на отпадъчни води в р. Канина от преливник на изгребна водоплътна яма електронна поща

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

Извършена е съвместна проверка с представители на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район " Благоевград. Твърденията в сигнала не са потвърдени. Не е установен преливник към изгребната яма. Преустановено е дрениране на води към реката от душ към външен басейн на обекта.Писмено е уведомен подателя на сигнала.
4 15.05.2020 Сигнал за замърсяване на Малката река, протичаща през с. Кочан, общ. Сатовча от близо разположена мандра електронна поща РИОСВ - Смолян

 

Препратена по компетентност.
5 19.05.2020 Сигнал жител на с. Беласица, общ. Петрич, срещу дейността на цех за пелети. Оплакванията се отнасят до работа на цеха без наличието на филтри на комините, изпускане на черен дим и запрашаване на колите с трици. зелен телефон РИОСВ - Благоевград

 

Цехът не е извършвал дейност за времето от м. февруари до началото на м. май през настоящата година. От проверка на място не е установено запрашаване на паркирани автомобили, както и наличие на прах по покрива на цеха за пелети. На дружеството-"Албир" ООД, с. Беласица, общ. Петрич, е наложена текуща месечна санкция от края на 2019 г. за превишение на нормите за допустими емисии по показател "прах". Изпълнени са предписанията дадени с наш констативен протокол от края на 2019 г. за подобрителни работи по въздуховодите. Дадено е предписание с определен срок, за изготвяне и изпълнение на програма за техническа поддръжка на пречиствателните съоръжения.
6 20.05.2020 Препратен от МОСВ сигнал за замърсен канал с битови отпадъци в землището на с.Елешница, общ. Разлог електронна поща РИОСВ - Благоевград Установено е замърсяване на част от довеждащ канал водещ началото си от р. Места, до пресевна инсталация в землището на с. Елешница, общ. Разлог. Замърсеният участък от канала е с дължина около 100 м. Отпадъците са предимно пластмасови опаковки. Дадено е предписание за почистване и насочване на отпадъците към РДНО-Разлог за обезвреждане. Срокът на предписанието не е изтекъл. Според публикации в пресата, замърсеният участък от канала е почистен. На по късен етап ще се извърши проверка.
7 21.05.2020 Сигнал от гр. Разлог за замърсяване на горска територия в м. "Шипоко" с битови отпадъци след проведени сечи електронна поща

РИОСВ - Благоевград

ДГС ТП - Разлог

Сигналът е препратен по компетентност до директора на държавно горско стопанство - Разлог с копие до подателя на сигнала.
8 27.05.2020 Сигнал за замърсяване на частни имоти в с. Ковачевица, общ. Гърмен с отпадъчни води от канализационен колектор електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Гърмен

Жалбата е изпратена за решаване по компетентност от община Гърмен, със задължение за последващо уведомяване на РИОСВ-Благоевград и жалбоподателя.
9 28.05.2020 Сигнал за обяви за продажба на диви животни в с. Вълкосел, общ. Сатовча. електронна поща РИОСВ - Смолян Препратено по компетентност
10 29.05.20 Сигнал за неправомерно отглеждане на кучета и котки в жилищен имот в с. Скрино електронна поща РИОСВ - Перник Препратено по компетентост