Съдържание

Посетители

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2020 г.

месец февруари 2020 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 10.02.2020 Сигнал за системно замърсяване на р. Мелнишка с пластмасови отпадъци от цех за рециклиране на пластмасови отпадъци в с. Ново Кономлади, общ. Петрич, обл. Благоевград ел. поща

РИОСВ - Благоевград

Извършена е проверка на площадка за рециклиране на пластмасови отпадъци в землището на с. Капатово, общ. Петрич, експлоатирана от "Екорепласт"ЕООД, гр. София.Установени са нарушения -запълнен обем на утаителите за отпадъчни производствени води и отклонение от индивидуалните емисионни ограничения ИЕО по показателите за контрол, заложени в разрешителното за заустване /след извършено изпитване в акридитирана лаборатория/. Предстои прилагане на административно-наказателна мярка. Не са установени отлагания на пластмасови изрезки по бреговете на реката. Изпратен е отговор на подателя на сигнала.
2 12.02.2020 Сигнал за за изтичане на отпадъчни води от заведение "Грил хаус" в река Бистрица зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място - закрито Извършена е проверка на място и е установен теч от изходна тръба на заведението. Дадени са предписания с кратък срок за отстраняване на теча и почистване на замърсения участък от терасата на р. Благоевградска Бистрица.
3 17.02.2020 Сигнал за замърсяване със строителни отпадъци, включително и такива със съдържание на азбест /етернитови платна/ в м. Бетолово, на територията на община Разлог ел. поща

РИОСВ - Благоевград

Община Разлог

Извършена е проверка на място с представител на община Разлог. Замърсяването е почистено от общината. Отпадъците са депонирани на РДНО Разлог, за което са представени документи. Констатирано е друго замърсяване със строителни отпадъци, за което е дадено предписание /на общината/ за почистване.
4 18.02.2020 Сигнал за системно замърсяване на р. Седръч, община Разлог с отпадъци от различно естество - битови, строителни, трупове на умрели животни ел. поща

РИОСВ - Благоевград

Община Разлог

Извършена е проверка на място с представител на община Разлог. Замърсяванията са почистени от общината. Отпадъците са депонирани на РДНО Разлог, за което са представени документи. Констатирано е друго замърсяване със строителни отпадъци, за което е дадено предписание /на общината/ за почистване. Не са констатирани останки от трупове на животни. Представена е потвърдителна бележка за получени странични животински продукти СЖП за обезвреждане, от дружество определено да извършва такава услуга.
5 24.02.2020 Сигнал за усещане на неприятна остра задушлива миризма в района на ТЕЦ "Рубин" гр. Благоевград ел. поща РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място, обходен е района около ТЕЦ "Рубин". Установено е, че се извършва производствена дейност, изпусканите димни газове са светли, не е установено наличие на неприятни, остри, задушливи миризми.
5 25.02.2020 Сигнал за налично нерегламентирано сметище в кв. Изток ел. поща

РИОСВ - Брагоевград

Община Разлог

Извършена е проверка на място с представител на община Разлог. Установено е замърсяване с битови отпадъци, отпадъци от домакинства, опаковки от пластмаса и хартия на площ 0.5-0.6 дка. Дадено е предписание с определен срок за почистване на замърсяването, насочване на отпадъците за обезвреждане в РДНО Разлог и уведомяване на РИОСВ -Благоевград.