Съдържание

Посетители

В момента има 409  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2019 г.

месец декември 2019 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 05.12.2019 Сигнал за незаконна сеч на вековни явори в с. Ключ, община Петрич електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Във връзка с постъпилия сигнал е извършена проверка на място. Сигналът, с писмо, изх. № ЗТ-73(1)/09.12.2019 г. е изпратен по компетентност до кмета на община Петрич. За резултатите от извършената от Об.А - гр. Петрич проверка, РИОСВ - Благоевград трябва да бъде уведомена в законоустановения срок.
2 06.12.2019 Сигнал за оцветяване в зелен цвят на водите на р. Струма в района на моста над р. Струма при с. Бело поле тел. 112 РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка съвместно с представители на БД „ЗБР“ и РЛ Благоевград. Сигналът е неоснователен. При направения обход на участък от р. Струма от моста при с. Бело поле до моста над реката при с. Мурсалево, включително и устието на р. Рилска при вливане в р. Струма визуално не се установява промяна в естествения цвят на реката, по-конкретно оцветяване в зелен цвят. В цитирания участък не е установен брегови точков източник на замърсяване. От страна на РЛ Благоевград от моста при с. Бело поле е извършено пробовземане на повърхностни води от р. Струма за последващо изпитване по показатели: НРВ, БПК5, ХПК, Калциево карбонатна твърдост, Общ органичен въглерод, Разтворен органичен въглерод, Феноли, Живак, Арсен, Желязо разтворено, Хром общ, Хром триалентен, Хром шествалентен, Полициклични ароматни въглеводороди и Полихлорирани бифенили. На място са извършени полеви измервания на основни физико-химични замърсители, включващи елементи за качество за кислороден режим – рН, електропроводимост, наситеност и разтворен кислород. Резултатите от полевите измервания качество не показват отклонение от стойностите за тези елементи за много добро екологично състояние по типово-специфичната Класификационна система за оценка на екологичното състояние на повърхностните води от Наредба № Н-4/2012г. за характеризиране на повърхностните води.
3 18.12.2019 Сигнал за изгаряне на отпадъци на площадка на „Ники метал“ ЕООД, с. Черниче, община Симитли зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е незабавна проверка на място на площадка за третиране на отпадъци в с. Черниче, община Симитли, експлоатирана от „Ники метал“ ЕООД. При проверката място не е установено изгаряне на отпадъци. Сигналът е неоснователен.
4 23.12.2019 Сигнал за неправомерно натрупване на земни маси и строителни отпадъци от собственици на земеделска земя в землището на гр. Гоце Делчев електронна поща РИОСВ - Благоевград Сигналът с копие до подателя е препратена за предприемане на действия по компетентност до кмета на Община Гоце Делчев и Областна дирекция "Земеделие", гр. Благоевград. За резултата от извършения контрол жалбоподателя и РИОСВ - Благоевград следва да бъдат информирани в законоустановения срок.