Съдържание

Посетители

В момента има 179  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2019 г.

месец ноември 2019 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 24.10.2019 Сигнал от с. Беласица, община Петрич: От цех за пелети се получава замърсяване с трици електронна поща

РИОСВ - Благоевград

На 04.11.2019 г. е извършена е проверка с контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от 3 бр. изпускащи устройства към инсталацията за производство на пелети, експлоатирана от "Албир" ООД, с. Беласица, община Петрич. Съгласно протоколите от изпитване (получени от ИАОС – София с Вх. № 3723/ 20.11.2019 г. по описа на РИОСВ - Благоевград), резултатите показват превишение на НДЕ по показател „прахобразни вещества” за едно от изпускащите устройства - изпускащо устройство (К1) след барабанна сушилня с директен контакт към инсталацията за производство на палети. Във връзка с гореизложеното, на дружеството ще бъде наложена текуща месечна санкция, по реда на чл. 69, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда за замърсяване на атмосферния въздух над допустимите норми.
2 15.11.2019 Сигнал за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци до мост при с. Бураново, община Кочериново тел. 112 Община Кочериново Извършена е проверка по сигнал, постъпил по зеления телефон на инспекцията за изхвърляне на строителни отпадъци при моста на с. Бураново, общ. Кочериново. Проверката се извършва в присъствието на представител на общ. Кочериново и кметския наместник на с. Бураново. Направен е оглед на мостовете в землището на селото, като замърсяване със строителни отпадъци (1 кубчина керемиди) е установено при моста на изхода от с. Бураново, в посока с. Крумово, в дясно. За констатираното замърсяване е дадено предписание на кмета на община Кочериново същото да бъде почистено в срок.