Съдържание

Посетители

В момента има 239  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2019 г.

месец юни 2019 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮНИ 2019 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 03.06.2019 Сигнал за разлив на вещество в река Струма, в близост до село Черниче, община Симитли електронна поща РИОСВ - Благоевград Веднага след постъпване на сигнала е проведен разговор с подателя от медията и е уточнено, че сигналът се отнася за 31.05.2019 г. , т.е 3 денонощия преди получаването му в РИОСВ - Благоевград. Поради пълноводието на река Струма в този период на годината и изминалото значително време от момента на въздействието, проверка на място не е извършена.
2 07.06.2019 Сигнал за изхвърляне на битови отпадъчни води в дере в селото, непоносима миризма и предпоставки за разпространение на зарази, както и опасност от наводняване на къщите в близост до дерето по време на пролетното снеготопене и пълноводие. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

 

На 21.06.2019 г. е извършена е съвместна проверка на място от РИОСВ - Благоевград, БД ЗБР - Благоевград и в присъствието на представители на Общинска администрация гр. Кочериново. Установено е, че от жилищни сгради и по двата бряга на дере "Будовец", в урбанизираната територия на село Пороминово, община Кочериново, има изведени отходни тръби. Към момента на проверката няма изтичане на отпадъчни води в дерето. Като цяло населеното място е без изградена канализационна мрежа. Общинска администрация гр. Кочериново има разработен проект за изграждане на канализация на населеното място, който до момента не е одобрен за финансиране. Положените тръби за събиране и отвеждане на отпадъчни води в района са изградени без необходимите строителни разрешения и документи. На основание чл. 46, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, в случаи на неизградена канализационна мрежа в границите на населеното място, за обекти, които формират битово-фекални води отпадъчни води, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), за което директорът на РИОСВ не е компетентен орган. С оглед на гореизложеното и във връзка с разпоредбите на чл. 87, от ЗУТ, следва до изграждане на канализация в населеното място, кметът на Община Кочериново във възможно най-кратки срокове, следва да задължи собствениците на имотите, формиращи отпадъчни води, да изградят водоплътни изгребни ями, които да отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. За осигуряване на нормалната речна проводимост на дере „Будовец“ от страна на БД ЗБР – Благоевград е дадено предписание на кмета на Община Кочериново, в срок до 10.07.2019 г. да почисти дребната дървесна и храстова растителност в дерето. За описаните обстоятелства и предприети действия писмено е уведомен жалбоподателя с копие до кмета на Община Кочериново, изх. № зт-37(2)/01.07.2019 г.
3 12.06.2019 Директорът на ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев е разпоредил събаряне на лястовичите гнезда върху фасадата на училището.. зелен телефон

 

 

РИОСВ - Благоевград

 

 

Проведен е разговор със зам.директора на училището, който обясни, че никога не са събаряни и не се събарят лястовичи гнезда, а се търси начин да се предотврати изграждане то им. Информирана е Община Гоце Делчев. От общинската администрация е извършена незабавна проверка и е съставен констативен протокол на 12.06.2019 г. Не е установено събаряне на лястовичи гнезда.
4 20.06.2019 Сигнал за осъществяване от БКС ЕООД, гр. Гоце Делчев интензивна дейност по добив на инертни материали в м. "Рибарниците", в близост до гр. Гоце Делчев и засегната от дейността ЗЗ за опазване на птиците от НАТУРА 2000, унищожаване на растителност и подкопаване на дигата на река Места. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

На 20.6.2019 г. е извършена проверка на място съвместно с БД ЗБР – Благоевград в посочения в сигнала имот. Извършена и справка в електронния портал на Агенция по Геодезия, картография и кадастър. Установено е, че собственик на имота е И. А. Х. , а дейността в имота се осъществява от „БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев. Имотът попада в границите на защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици. По време на проверката не са представени документи, за дейностите по изземване на наносни отложения от дружеството. От собственика на имота е изискано в 5 дневен срок от уведомяването, да представи документи, имащи отношение и/или изясняващи законосъобразността на осъществяването от „БКС“ ЕООД дейност. За горното на собственика на имота е изпратено писмо, изх. № ЗТ-38(1)/27.06.2019 г. с копие до управителя на „БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.
5 25.06.19 Сигнал за незаконна авторемонтна дейност, извъшвана от обекти на бул. "Св. Димитър Солунски" №17 в гр. Благоевград с приложен снимков материал електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Благоевград

Сигналът е идентичен с постъпил през 2018 г. сигнал, вх. № ЗТ-26/29.10.2018 г. Настоящият сигнал, с копие до подателя е изпратен до Община Благоевград за извършване на проверка по компетентност и установяване редовността на обектите съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ).